Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 08 mei 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031466
pub.
11/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/ordonnantie/2014/05/08/2014031466/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 10bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt aangevuld met een zesde lid (nieuw) luidend als volgt : « De houder van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst die valt onder een maatregel van gerechtelijke reorganisatie uitgesproken door de rechtbank overeenkomstig de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kan een vergunningsaanvraag voor overdracht indienen overeenkomstig dit artikel, zonder zich te moeten houden aan de twee voorwaarden bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°. In dat geval wordt de aanvraag bedoeld in het eerste lid, 5°, vergezeld van een kopij van het vonnis alsook van het uittreksel van dit vonnis gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De schuldeiser van de betrokken exploitant die een vordering voor overdracht heeft ingediend bij de rechtbank overeenkomstig artikel 59, § 2, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten kan ook een aanvraag tot overdracht indienen onder dezelfde voorwaarden. ».

Art. 3.Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014.

A-537/1. Voorstel van ordonnantie.

A-537/2. Verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 25 april 2014.

^