Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 08 mei 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031463
pub.
11/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/ordonnantie/2014/05/08/2014031463/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Het nemen van participaties

Art. 2.§ 1. De Regering is gemachtigd, namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kapitaalsparticipaties te nemen in de vennootschap van privaat recht, aan de oprichting waarvan het Gewest, in het kader van een zuivere publieke samenwerking, zal deelnemen en die zich zal toeleggen op de inrichting en uitbating van een site en het verlenen van diensten verbonden aan het Gewestelijk datacentrum, ten voordele van de publieke entiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § 2. De gedecentraliseerde gepersonaliseerde diensten, de overheidsinstellingen, de overheidsbedrijven, de publiekrechtelijke organen en rechtspersonen, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgericht of die ervan afhangen, en de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gemachtigd participaties te nemen in het kapitaal van de vennootschap van privaat recht gewijd aan de inrichting en uitbating van een site en het verlenen van diensten verbonden aan het Gewestelijk datacentrum, ten voordele van de publieke entiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014 A-530/1. Ontwerp van ordonnantie A-530/2. Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 25 april 2014.

^