Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 03 april 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014

Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031336
pub.
14/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/ordonnantie/2014/04/03/2014031336/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van deze ordonnantie verstaat men onder : - « Het Instituut » : het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, directie van het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - « De Regering » : de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - « De Directeur » : de ambtenaar van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de leiding en het beheer van het Instituut; - « De autonome administratieve instellingen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » : de autonome administratieve instellingen in de zin van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle; - « De diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »; het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de autonome administratieve instellingen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ministeriële kabinetten van de leden van de Regering; - « De overige rechtspersonen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een opdracht van algemeen belang vervullen » : het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de intercommunales die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, VisitBrussels, het Verbindingsbureau Brussel-Europa, Brussels Info Place en deze bepaald door de Regering; - « Het Nationaal Instituut voor de Statistiek » : de instelling bedoeld door de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek. § 2. Zijn van toepassing op deze ordonnantie en op de uitvoeringsbesluiten ervan de definities vermeld in artikel 1 van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek. HOOFDSTUK II. - Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

Art. 3.Het Instituut is onderworpen aan de algemene principes, voorgeschreven door artikel 1bis van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten.

Art. 4.Het Instituut vormt de gewestelijke gesprekspartner van de federale en Europese statistische instanties. HOOFDSTUK III. - Statistische onderzoeken op vrijwillige basis

Art. 5.Wanneer individuele inlichtingen nuttig zijn voor de voorbereiding, de uitwerking of de uitvoering van een ordonnantie of een administratieve reglementering of de realisatie van de opdrachten van het Instituut of van een andere dienst van de Regering, kan de Regering het Instituut laten overgaan tot onderzoekingen om deze inlichtingen ter beschikking te stellen van het Instituut of van de diensten die de Regering aanwijst, met uitsluiting van de diensten die fiscale bevoegdheden bezitten.

Art. 6.De privaatrechtelijke personen die worden onderworpen aan de onderzoeken en studies bedoeld in artikel 5 zijn er niet toe gehouden daaraan hun medewerking te verlenen. De eventuele enquêteformulieren maken melding van het vrijwillige karakter van hun medewerking.

Art. 7.§ 1. De individuele inlichtingen die tijdens deze onderzoekingen worden ingewonnen, mogen door het Instituut enkel worden gebruikt met het oog op de opstelling van globale en anonieme statistieken. § 2. Het Instituut mag de globale en anonieme statistieken publiceren of ze meedelen aan derden, behalve indien ten gevolge van het beperkte aantal declaranten de onthulling van individuele situaties mogelijk is.

In dit geval mogen zij enkel worden gepubliceerd of aan een derde meegedeeld met de voorafgaande toelating van de declarant.

Bij gebrek aan een dergelijke toelating mag het Instituut deze statistieken echter vertrouwelijk meedelen aan de diensten van de Regering, met uitsluiting van de diensten die fiscale bevoegdheden bezitten. Het is in geen enkel geval toegestaan op de declarant wettelijke of reglementaire maatregelen toe te passen op grond van individuele situaties die op die manier bekend zijn geworden. § 3. De Regering bepaalt de andere eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op deze publicatie, na hiervan het Coördinatiecomité bedoeld in artikel 14 van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek in kennis te hebben gesteld en eventueel aanbevelingen te hebben gekregen van het Coördinatiecomité.

Art. 8.Ingeval het Instituut voor rekening van derden en tegen betaling overgaat tot de onderzoeken en studies, bepaald in artikel 5, worden de resultaten ervan noch openbaar gemaakt, noch meegedeeld gedurende een periode van drie jaar na de afsluiting van het onderzoek, behalve aan elke persoon die dezelfde betaling doet en op voorwaarde dat die de vertrouwelijkheid van de meegedeelde resultaten tijdens dezelfde periode van drie jaar bewaart, onverminderd het recht voor het Instituut deze resultaten mee te delen aan de diensten van de Regering, op de voorwaarden bepaald in artikel 7, § 2, derde lid, en aan de internationale instellingen die daarop recht hebben.

Art. 9.Het Instituut is gemachtigd enquêteurs aan te stellen, belast met de uitvoering van de enquêtes die het organiseert en hen toelagen en vergoedingen te betalen.

De Regering bepaalt het profiel van de enquêteurs en de regels op basis waarvan de toelagen en vergoedingen, waarvan zij de bedragen bepaalt, kunnen worden toegekend.

Art. 10.De methoden die door het Instituut worden gebruikt om zijn werkzaamheden te verrichten stemmen overeen met de goede wetenschappelijke praktijken ter zake en worden meegedeeld aan de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek middels het jaarverslag van het Instituut. HOOFDSTUK IV. - Coördinatie van de gewestelijke statistiek en analyse

Art. 11.§ 1. Bij het Instituut wordt een Gewestelijk Technisch Comité voor Statistiek en Analyse opgericht, met als opdracht de statistische en analyseprogramma's van de verschillende gewestelijke besturen, diensten en overheidsinstellingen te coördineren en de follow-up ervan te verzekeren om de doeltreffendheid en de kwaliteit ervan op gewestelijk vlak te verbeteren en de last van het globale antwoord van de respondenten te verlichten.

In dit overlegorgaan moet een geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma worden voorbereid, dat de inventaris van de huidige statistische productie en de behoeften inzake statistiek en analyse op gewestelijk vlak omvat, moet de follow-up en de bijwerking ervan geregeld worden verzekerd volgens de evolutieve behoeften aan informatie van de verschillende autoriteiten en van de internationale verplichtingen inzake de mededeling van gegevens. § 2. De Regering regelt de samenstelling van het Comité. § 3. Met uitzondering van het mandaat van voorzitter bedraagt de duur van het mandaat van de leden vijf jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Wanneer een lid ontslag neemt of om welke andere reden ook niet langer deel uitmaakt van het Comité, voltooit de als vervanger aangewezen persoon het mandaat van zijn voorganger. § 4. Het Instituut verzekert het secretariaat en het voorzitterschap van het Comité.

Art. 12.§ 1. De diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de andere rechtspersonen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een opdracht van algemeen belang vervullen, zijn verplicht de gegevens waarover zij beschikken over te maken aan het Instituut indien deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar opdrachten. Het Instituut heeft eveneens gratis toegang tot de wetenschappelijke studies die door deze diensten worden besteld. § 2. De in voornoemde paragraaf bedoelde diensten en rechtspersonen hebben het recht de door het Instituut ingewonnen gegevens en de door het Instituut opgestelde tabellen te raadplegen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

Tegenover derden zijn zij gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit het statistische geheim, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en artikel 7 van deze ordonnantie. HOOFDSTUK V Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek

Art. 13.Er wordt een Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek opgericht, samengesteld uit : - 12 leden die de instellingen voor universitair en hoger onderwijs vertegenwoordigen, die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de Regering de lijst opstelt en die door deze instellingen worden aangewezen onder hun academisch, wetenschappelijk of daarmee gelijkgesteld personeel; - ten minste twee leden van de Raad beschikken over een bijzondere bekwaamheid inzake statistieken. Bij de samenstelling van de Raad wordt eveneens rekening gehouden met de noodzaak een multidisciplinaire bekwaamheid te ontwikkelen.

Deskundigen kunnen in de Raad worden uitgenodigd volgens het onderwerp van zijn werkzaamheden.

De leden worden aangesteld voor een niet-herroepbaar, verlengbaar mandaat van vijf jaar. Wanneer het mandaat van een lid vóór de vastgestelde termijn eindigt, voltooit de volgens de voornoemde regels aangestelde vervanger de resterende duur van het mandaat.

Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door het Instituut.

De directeur van het Instituut is van rechtswege lid van de Raad.

Art. 14.Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen. De plaatsvervanger zetelt enkel wanneer het lid afwezig is. Ingeval zowel het effectieve lid als zijn plaatsvervanger afwezig zijn, kan eerstgenoemde een volmacht geven aan een ander lid.

Een lid of een plaatsvervanger kunnen slechts een enkel ander lid vervangen. De documenten die naar de effectieve leden worden gezonden, worden ook naar de plaatsvervangers gezonden. Het mandaat van de plaatsvervanger eindigt samen met het mandaat van het effectieve lid.

Elk lid of elke plaatsvervanger die persoonlijk of in hoofde van zijn werkgever belangen zou hebben in een dossier dat door de Raad wordt onderzocht, moet de voorzitter van de vergadering daarvan op de hoogte stellen en zich onthouden van elke deelname aan de besprekingen en aan de besluitvorming.

Art. 15.De Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Regering. Het reglement bepaalt onder meer een aanwezigheidsquorum bij de stemmingen en een stemmenquorum.

Het reglement bepaalt dat indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, de Raad binnen de acht dagen en ten minste vierentwintig uur na de vergadering waarop het quorum niet kon worden gehaald, opnieuw wordt bijeengeroepen. In geval van naar behoren gemotiveerde urgentie kan deze termijn worden ingekort. Bij zijn tweede bijeenroeping overeenkomstig dit lid beraadslaagt en beslist de raad rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezigen.

De Raad vergadert ten minste eenmaal per jaar.

De Raad verkiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De Regering bepaalt de aard en het bedrag van de vergoedingen die worden toegekend aan de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter.

De leden of plaatsvervangers genieten inzake reiskosten de vergoedingen die zijn voorzien voor de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krachtens het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is besloten.

Art. 16.De Raad brengt bij de Regering een advies uit over meerjarenprogramma van de werkzaamheden van het Instituut en over het jaarlijks activiteitsverslag ervan.

De Raad doet aan de Regering op eigen initiatief of op verzoek elke aanbeveling inzake statistiek, analyse, strategisch advies of toekomstonderzoek.

Deze adviezen en aanbevelingen worden aan de Regering meegedeeld in de persoon van de Minister die bevoegd is voor de controle op het Instituut.

De Raad vervult tegenover het Instituut een adviserende rol en verleent de wetenschappelijke bijstand.

Het jaarlijkse activiteitenverslag van de Raad wordt bij het jaarverslag van het Instituut gevoegd en wordt gelijktijdig ermee aan de Regering en aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bezorgd en dit uiterlijk tegen het einde van de maand september van het jaar dat volgt op het jaar waarover gerapporteerd wordt.

Art. 17.De Raad geeft zijn advies binnen de drie maanden na de datum van ontvangst van het volledige dossier. In geval van naar behoren gemotiveerde urgentie kan de Regering deze termijn terugbrengen tot één maand, of indien de vraag bijzonder belangrijk of complex is, deze termijn verlengen.

Bij gebrek aan advies binnen de toegestane termijn wordt het advies van de Raad geacht gunstig te zijn.

In geval van urgentie of in speciaal gemotiveerde omstandigheden past de Raad volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten een schriftelijke procedure toe. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 18.In artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt een punt 19° toegevoegd dat als volgt luidt : « 19° Het « Fonds voor statistiek en analyse ».

Aan het Fonds worden de ontvangsten toegewezen die voortvloeien uit : - schenkingen en legaten ten gunste van het Gewest met het oog op de ontwikkeling van het gewestelijke statistische en analysebeleid; - de ontvangsten die voortvloeien uit de uitvoering van onderzoekingen of studies, bedoeld in artikel 5, van de ordonnantie van ... betreffende de gewestelijke statistiek.

De middelen van het Fonds worden aangewend voor de ontwikkeling van het statistische en analysebeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014.

A-512/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-512/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 28 maart 2014.

^