Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 december 2023

Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veil Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2023048392
pub.
22/12/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de vanaf 1 januari 2024 bedragen van de verschuldigde retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2023 van het indexcijfer van de maand september 2023, als volgt geïndexeerd: Deze bedragen worden volgens de index van de maand september aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk.

Voor het jaar 2024 worden de bedragen aangepast volgens de volgende formule: (de index van de maand september 2023 gedeeld door de index van de maand september 2022) vermenigvuldigd met het bedrag.

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 oktober 2017 en 22 februari 2021 werden de bedragen van de retributies aangepast en vastgesteld als volgt: In § 1 van het voormelde artikel 4 dient "vierenvijftig euro en twintig cent" te worden vervangen door "vijfenvijftig euro en negenenveertig cent".

In § 2 van artikel 4 dient "tweeëndertig euro en vierentwintig cent" te worden vervangen door "drieëndertig euro en één cent".

In § 3 van artikel 4 dient "drieëntwintig euro en vijfenveertig cent" te worden vervangen door "vierentwintig euro en één cent".

^