Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 december 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023046036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de tijdskrediet en landingsbaan vanaf 50 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023046418 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2023, wordt de heer Arne DE BRABANDERE, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 6 okt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023043177 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 mei 2023, wordt de heer Ward ROBBEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Socia Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 26/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van praktijkassistent type koninklijk besluit prom. 26/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 26/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177 en 179 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van praktijkassistent type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047826 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2020 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van tegemoetkomingen aan de federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor de opleidingsprojecten tot verpleegkundigen of zorgkundigen, "#Kiesvoordezorg" en "Instroom B", in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel en in de kost voor pilootprojecten "Nieuw aan Boord" type koninklijk besluit prom. 26/10/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048244 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 12-58 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 met het oog op de uitvoering van projecten met betrekking tot sensibilisering voor diversiteit bij ambtenaren en de productie van inclusieve getuigenissen en met als doel de federale maatregelen van het nationaal actieplan tegen racisme 2021-2024 ten uitvoer te leggen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048073 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit nr. 4644 van 6 september 2023: De hieronder vermelde officieren worden definitief op pensioen gesteld op 1 september 2023. LANDMACHT kapitein-comma MEDISCHE DIENST luitenant S. Vangeneugden. Bij koninklijk besluit nr. 4707 van 21 novemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048299 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 november 2023, - de heer Claes F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, wordt vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof op datum van 5 maart 2024. - d Bij beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie van 23 november 2023, de heer(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 12-58 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 met het oog op de uitvoering van een project met betrekking tot de transparantie van diversiteit bij het overheidspersoneel en met als doel de federale maatregelen van het nationaal actieplan tegen racisme ten uitvoer te leggen type koninklijk besluit prom. 18/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende algemene regels voor de aanvraag en de toelating om een tombola voor het goede doel te organiseren, bedoeld in artikel 7, 3° van de wet van 31 december 1851 op de loterijen type koninklijk besluit prom. 08/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 11/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de runder-, schapen- en geitenbrucellose type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023205846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023205637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023205633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023205629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2024 drie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2024 t(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2023 wordt met ingang van 1 januari 2024 eervol ontslag uit haar ambt van attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor ge Mevr. DEREYMAEKER Anne-Marie wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023047493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 juni 2023 wordt de heer Timmy FLIES benoemd in de betrekking van "hoofdinspecteur-onderzoeker" bij de Directie Individuel type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023047492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 juni 2023 wordt mevrouw Kay JACOBS benoemd in de betrekking van "hoofdinspecteur-onderzoeker" bij de Directie Audit en In type ministerieel besluit prom. 24/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 18/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047782 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbon op 5 jaar - 11 december 2023-2028 en van Staatsbon op 8 jaar - 11 december 2023-2031 type ministerieel besluit prom. 30/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048033 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een beëdigd ambtenaar van NADO Franse Gemeenschap, met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023044305 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2023 van 16 maart 2023 Rolnummer 7896 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen I.1, eerste lid, 1°, en XX.99 van het Wetboek van economisch recht, gesteld door de Ondernemingsrechtbank Henegouwen Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter P. Nihoul en de rechters-ver(...)

decreet

type decreet prom. 30/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048478 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van discriminatie bij de toegang tot huisvesting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048196 bron ministerie van de franse gemeenschap ADDENDUM bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels, de algemene werkwijze alsook het modelverslag van de onderzoeksopdracht, met toepassing van artikel 7/1 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048390 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 tot bepaling van een dienstuniform voor de ambtenaren ingezet voor de ambulante controle op de inning van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet en van de herkenningstekens van de voertuigen gebruikt door die ambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het omstandigheidsverlof in het kader van pleegzorg en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, wat betreft de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven voor de lokale en provinciale verkiezingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 787 bij het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048314 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048248 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veilighe Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...) type bericht prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048249 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...) type bericht prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veil Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023203061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ergotherapeuten in de evaluatie van de handicap (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23295 Solliciteren kan tot en met 07/07/2023 via www.werkenvoor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023203064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal werkers in de evaluatie van de handicap (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23298 Solliciteren kan tot en met 07/07/2023 via www.werkenvoor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's: Dossierbeheerders (m/v/x). - BNG23120 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's: Dossierbeheerders (m/f/x). - BFG23102 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206591 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatiemanagers (niveau A3) voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23486 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2023. De lijst van geslaagden, (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerkarchitecten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG23272 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2023. De lijst van geslaagden, zonder rangschi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: griffiers-hoofd van dienst bij het Hof van beroep Luik (m/v/x). - BFG23119 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afges(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206639 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Business Partners (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: MNG23072 Solliciteren kan tot en met 29/12/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206737 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206745 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Assistenten Culturele Evenementen (niveau B) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ611 Solliciteren kan tot en met 07/01/2024 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206739 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie: administratieve expe(...) Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 07/12/23 (datum PV). De lijst van lau(...)

vergunning

type vergunning prom. 15/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047699 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Rybelsus bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 15/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047697 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Ozempic bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 15/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048416 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Bydureon 2 mg inj. susp. verl. afgifte s.c. voorgev. pen 4 x 0.85 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 15/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048415 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Trulicity 0.75 mg inj. opl. s.c. voorgev. pen 4 x 0.5 ml en Trulicity 1.5 mg inj. opl. s.c. voorgev. pen 4 x 0.5 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 15/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048461 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Victoza bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating

erratum

type erratum prom. 16/11/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige grafisch designers voor tentoonstellingen (niveau A1) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer: AFG23415. - Erratum Verlenging van de publicatie: Solliciter(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048387 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 november 2023, wordt de heer Guillaume DIONKRE benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 oktober 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048388 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 november 2023, wordt de heer Arnaud SELVAIS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048453 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2023, wordt de heer Ilias EL BOUDAMOUSSI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Interneauditdienst in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1ste Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 3 december 2023 wordt de heer REMISSA Yassine, met ingang(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 december 2023 wordt mevrouw VAN DIJCK Kaat met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023047442 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023048436 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten. - Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen Volgende betrekkingen zijn momenteel vacant : ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 7 ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondisseme ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuven: 3 ? gerechtsdeurwaarder in het(...)

document

type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch Assistents (niveau B) voor Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG23248 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2023. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers administratieve vereenvoudiging en eGovernment (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG23437 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2023. Er zijn (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten Centra van Dienst Vreemdelingenzaken voor de **** **** Zaken. - ****: ****23513 Deze selectie werd afgesloten op 05/12/20(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG23338 Deze selectie werd afgesloten op 07/12/2023. Er zijn 340 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206638 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen FOD Economie (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Mddenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23425 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2023. Er zijn 10 laur(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs Economische Inspectie - Brussel (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23382 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/202(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de per(...) type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel talenten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en vervoer. - Selectienummer: ANG23456 Deze selectie werd afgesloten op 07/12/2023. Er zijn 2 laureaten. De lijst is(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206646 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ontwikkelaars (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG23349 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2023. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206702 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie niveau B1 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ334 Solliciteren kan tot en met 21/01/2024 via www.talent.br(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Demand & Account Managers (niveau A1) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23342 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2023. Er zijn 0 laureaten. Er is(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206700 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige projectmedewerkers (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23377 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2023. Er zijn 5 laureaten. De lijst is(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Administrateur studies voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23737 Solliciteren kan tot en met 15 januari 2024 via www.werkenvoor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur Sociale Zekerheid Zelfstandigen voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23738 Solliciteren kan tot en met 15 januari 2024 via werkenvoor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A3) voor de Rechterlijke Orde. - Coördinatoren overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie (m/v/x). - selectienummer: BNG23163 Er zijn ge(...) Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2023. type document prom. -- pub. 22/12/2023 numac 2023206836 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-tolken FR/NL (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Selectienummer: ANG23489 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2023. Er zijn 7 (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^