Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 maart 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 september 2016 in zake C.B. en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 februari 2017, heeft « Schenden de artikelen 2 en 3 van de wet van 25 januari 2010, al dan niet in samenhang gelezen me(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2017201342
pub.
15/03/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 15 september 2016 in zake C.B. en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 februari 2017, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schenden de artikelen 2 en 3 van de wet van 25 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie (1) type wet prom. 25/01/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie. - Duitse vertaling sluiten, al dan niet in samenhang gelezen met artikel XII.VII.21 van het RPPol, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij : a. verwijzen naar artikel XII.VII.21 van het RPPol als een van de criteria voor de toepassing van de in die artikelen beoogde benoeming; b. door te verwijzen naar artikel XII.VII.21 van het RPPol, alle leden van de voormalige gemeentepolitie die opsporingsfuncties uitoefenen die gelijkwaardig zijn aan die van de voormalige BOB, uitsluiten van de beoogde benoeming; c. de leden van de voormalige gemeentepolitie die opsporingsfuncties uitoefenen die gelijkwaardig zijn aan die van de voormalige BOB, van het toepassingsgebied ervan uitsluiten ? ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 6612 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^