Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 mei 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RANDSTAD België c.s. heeft de nietigverklaring gevor - het stedelijk herverkavelingsgebied « Quartier Ville basse » te Charleroi, vastgesteld door de Wa(...)

bron
raad van state
numac
2013018239
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RANDSTAD België c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 08/02/2013 numac 2013027057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013200907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de verlofregeling van de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten, waarbij : - het stedelijk herverkavelingsgebied « Quartier Ville basse » te Charleroi, vastgesteld door de Waalse regering op 14 oktober 2010, enkel wat betreft het gebied dat onder het stedelijk verkavelingsgebied « Rive gauche » valt, wordt opgeheven; - het stedelijk herverkavelingsgebied « Rive gauche » te Charleroi wordt vastgesteld, zoals voorgesteld door de gemeenteraad van Charleroi in zijn besluiten van 30 april 2012 en 14 januari 2013; - het onteigeningsplan wordt goedgekeurd zoals vervat in de gemeenteraadsbesluiten van 12 juli 2012 en 14 januari 2013, en in de bijlagen daarvan.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 208.448/XIII-6573, G/A 208.452/XIII-6574, G/A 208.461/XIII-6577 en G/A 208.475/XIII-6580.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. STASSART, Hoofdsecretaris.

^