Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 31 maart 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2011 in zake Mikhail Petrushevich tegen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen me(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2011201445
pub.
31/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 11 februari 2011 in zake Mikhail Petrushevich tegen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 februari 2011, heeft de Arbeidsrechtbank te Mechelen de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in ' samenhang ' gelezen met artikel 191 ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij dat verdrag, doordat het een onderscheid maakt tussen een vreemdeling die ingevolge een machtiging om zich in het koninkrijk te vestigen in het bevolkingsregister is ingeschreven en een vreemdeling die ingevolge een machtiging om in het koninkrijk onbeperkt te verblijven in het vreemdelingenregister is ingeschreven ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5107 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^