Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 08 april 2010

Oproep tot kandidaten voor de functie van griffier Op basis van artikel 10 van de Grondwet en de artikelen 91 en 92 van het Reglement van de Senaat, gaat de Belgische Senaat over tot een openbare oproep tot kandidaten voor de benoeming van(...) I. Beschrijving van de functie en de vaardigheden van de Griffier De griffier staat de voorzitte(...)

bron
belgische senaat
numac
2010018138
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCHE SENAAT


Oproep tot kandidaten voor de functie van griffier (m/v) Op basis van artikel 10 van de Grondwet en de artikelen 91 en 92 van het Reglement van de Senaat, gaat de Belgische Senaat over tot een openbare oproep tot kandidaten voor de benoeming van een griffier met de graad van secretaris-generaal.

I. Beschrijving van de functie en de vaardigheden van de Griffier De griffier staat de voorzitter in alle omstandigheden bij. Met name tijdens de openbare vergaderingen, de vergaderingen met gesloten deuren en de vergaderingen van het Bureau.

Hij neemt akte van de besluiten van de Senaat en houdt notulen bij van de zittingen in plenaire vergadering, van de vergaderingen met gesloten deuren en van de vergaderingen van het Bureau.

Hij is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Senaat en zorgt in het bijzonder voor het bijeenroepen van de vergadering en van haar commissies, voor het drukken en verspreiden van ontwerpen van wet, voorstellen, verslagen, amendementen en van alle andere stukken waarvan het reglement in de ronddeling voorziet, voor het doorzenden van de goedgekeurde ontwerpen van wet en voor de correspondentie.

De griffier staat in voor de bewaring van het archief.

Onder zijn toezicht worden de registers en dossiers bijgehouden met betrekking tot de bij de Senaat aanhangige zaken en de 'precedenten'.

Namens het Bureau heeft de griffier de leiding over de diensten en oefent de griffier gezag uit over de personeelsleden, die hij vertegenwoordigt en voor wie hij verantwoordelijk is ten aanzien van het Bureau en het College van Quaestoren.

II. Duur van de functie De griffier wordt benoemd voor zes jaar. Deze benoeming is hernieuwbaar.

III. Geldelijk statuut Conform de wedderegeling van het personeel van de Senaat in de graad van secretaris-generaal verhoogd met een functievergoeding.

IV. Benoemingsvoorwaarden Om benoemd te worden moet de griffier : 1° Belg zijn;2° Beschikken over burgerlijke en politieke rechten;3° Een attest van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen afgeleverd door de gemeente van de woonplaats;4° Voldoen aan de voorschriften van de dienstplichtwetten;5° Een universitair diploma hebben;6° Relevante professionele ervaring kunnen aantonen van ten minste 15 jaar in het domein van het publiek recht;7° Blijk geven van managementvaardigheden;8° Tweetalig Nederlands-Frans zijn, en een voldoende kennis van een derde taal aantonen. V. Onverenigbaarheden Is onverenigbaar met de functie van griffier : 1° de uitoefening van elke andere winstgevende activiteit of van een activiteit die niet verenigbaar is met de waardigheid van het ambt;2° de uitoefening van een politiek mandaat, verkozen of niet, binnen een openbare instelling of een politieke partij. Bij de aanvaarding of de uitoefening van een dergelijke functie wordt de griffier geacht ontslag te nemen uit zijn ambt.

VI. Indiening van de kandidaturen Op straffe van onontvankelijkheid moeten de kandidaturen aangetekend per post verzonden worden naar de heer Voorzitter van de Senaat, Paleis der Natie te 1009 Brussel.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 1 mei 2010 verzonden worden. De poststempel van de aangetekende zending vormt daarvan het bewijs. Zij moeten vergezeld zijn van de volgende documenten : 1° Een attest van woonplaats en van nationaliteit;2° Een attest van goed zedelijk gedrag;3° Een kopie van het vereiste diploma;4° Een curriculum vitae dat de vereiste ervaring aantoont. VII. Selectieprocedure A. Samenstelling van de jury De jury bestaat uit vier personen van buiten de parlementaire vergadering en haar diensten. Het Bureau mag een gewezen hoog ambtenaar aan de jury toevoegen met raadgevende stem.

De juryleden moeten beschikken over relevante beroepservaring in het domein van het publiek recht. Twee van hen hebben Nederlands als moedertaal, de twee anderen Frans.

De jury wijst een voorzitter aan die bij staking van stemmen een doorslaggevende stem heeft.

B. Onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen De jury onderzoekt elke kandidatuur die zij ontvangt, en gaat na of de kandidaat : - zijn kandidatuur binnen de vooropgestelde termijn heeft gericht tot de Voorzitter van de Senaat, Paleis der Natie te 1009 Brussel; - Belg is; - zijn burgerlijke en politieke rechten geniet; - een attest van goed zedelijk gedrag voorlegt, afgeleverd door de gemeentelijke administratie van de woonplaats; - voldoet aan de dienstplichtwetten; - een universitair diploma heeft; - in een curriculum vitae ervaring aantoont in het domein van het publiek recht.

C. Selectieproeven Er worden twee selectieproeven georganiseerd, de eerste schriftelijk en de tweede mondeling. 1° De schriftelijke proef De schriftelijke proef moet toelaten om de kennis van de kandidaat na te gaan, en zijn managementsvaardigheden. De schriftelijke proef duurt drie uren.

De kandidaten die 60/100 of meer hebben behaald worden toegelaten tot de mondelinge proef. 2° De mondelinge proef De mondelinge proef moet toelaten om de juridische vaardigheden van de kandidaat na te gaan, evenals zijn mondelinge taalvaardigheid. De mondelinge proef duurt 30 minuten.

Kandidaten die 60/100 of meer hebben behaald op de mondelinge proef worden als 'geschikt' gekwalificeerd voor de uitoefening van de functie van griffier. Alleen deze kandidaten worden uitgenodigd voor een onderhoud met de leden van het Bureau.

D. Onderhoud met de leden van het Bureau De kandidaten die als « geschikt » zijn gekwalificeerd voor de uitoefening van het ambt van griffier, hebben een onderhoud met de Bureauleden. Dit gebeurt in stijgende volgorde in functie van het behaalde resultaat op 200 van de twee voorgaande proeven Na afloop van het laatste onderhoud stelt het Bureau aan de plenaire vergadering een kandidatuur voor.

E . Benoeming door de plenaire vergadering van de Senaat De plenaire vergadering benoemt de kandidaat in overeenstemming met de regels vastgesteld in artikel 82 van het Reglement van de Senaat.

^