Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 11 februari 2000

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de instellingen en ondernemingen die het pensioensparen organiseren De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Directe belastin De rubriek « Bedrag » in kolom 6 van het attest nr. 281.60 dient voor de in 1999, 2000 en 2001 verr(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003053
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de instellingen en ondernemingen die het pensioensparen organiseren De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Directe belastingen - licht de instellingen en ondernemingen die betalingen voor het pensioensparen hebben verkregen in over de wijzigingen van het attest 281.60 naar aanleiding van de overgang naar de euro.

De rubriek « Bedrag » in kolom 6 van het attest nr. 281.60 dient voor de in 1999, 2000 en 2001 verrichte betalingen in het kader van het pensioensparen in twee kolommen te worden opgesplitst. De linkerkolom (b) is bestemd voor bedragen uitgedrukt in euro (EUR) en de rechterkolom (c) voor bedragen in Belgische frank (BEF). Overeenkomstig de « Krachtlijnen voor de overgang van de overheidsbesturen naar de euro » hebben de particulieren en de ondernemingen de keuze om, tijdens de overgangsfase, hun aangifteverplichtingen inzake inkomstenbelastingen in Belgische frank of in euro te voldoen.

Deze ruime toepassing van het beginsel « no compulsion, no prohibition » kan evenwel problemen stellen voor sommige belastingplichtigen die in het bezit zouden worden gesteld van attesten uitgedrukt in de andere munt dan degene die ze gekozen hebben voor hun aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners en die bijgevolg zelf zouden moeten instaan voor de omzetting van de gegevens.

Om op dat vlak veelvuldige en tijdrovende betwistingen te voorkomen, wordt aan de instellingen en ondernemingen die pensioensparen organiseren, aanbevolen de op die documenten vermelde bedragen, noodzakelijk voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting of in de belasting van de niet-inwoners, in beide munten (BEF en EUR) in te vullen.

Wanneer de bedragen echter niet in de twee munteenheden zouden kunnen worden ingevuld, wordt alleszins aanbevolen om de bedragen tenminste steeds in Belgische frank op het attest te vermelden. Een veralgemeende opvolging van deze minimale aanbeveling moet de pensioenspaarder in staat stellen zonder enig omrekeningsprobleem zijn aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners in dezelfde munteenheid - namelijk de Belgische frank - in te vullen.

Voor de goede orde wordt hierna het model van attest nr 281.60 weergegeven dat voor betalingen ontvangen in het kader van het pensioensparen in de jaren 1999, 2000 en 2001 (overgangsfase naar de euro) moet worden gebruikt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^