Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 december 1999

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1804 van de rol van het Hof. De wnd. griffier, B. Rena(...)

bron
arbitragehof
numac
1999021585
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 1999, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 9 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door de n.v.

Vlaamse Mediamaatschappij, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 1804 van de rol van het Hof.

De wnd. griffier, B. Renauld.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 november 1999 in zake het openbaar ministerie tegen H. Hoogstraten, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 18 november 1999, heeft de Correctionele Rechtbank te Turnhout de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 71 van de wet van 21 februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre dit artikel het gebruik van alle termen die verwarring zou kunnen stichten met de titel van accountant, onder meer de termen 'accounting en accountancy', verbiedt, ook wanneer deze termen activiteiten omschrijven die niet tot de monopoliewerkzaamheden van de accountant behoren ? » Die zaak is ingeschreven onder nummer 1808 van de rol van het Hof.

De wnd. griffier, B. Renauld.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 oktober 1999 in zake het Ministerie van Financiën en het openbaar ministerie tegen G. Verellen, K. Dierckxsens, E. Dierckxsens en de n.v. Dierckxsens' Altervinum, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 22 november 1999, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de prejudiciële vragen gesteld : « 1. of artikel 265, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen inzake strafrechterlijke aansprakelijkheid geen discriminatie inhoudt ten opzichte van het algemeen strafrecht en bijgevolg artikel 11 van de Grondwet schendt, in zoverre dat deze bepaling de strafrechterlijke verantwoordelijkheid van een fysiek persoon weerhoudt enkel op basis van een statutaire benoeming; 2. of de burgerlijke aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 265, § 3, en 266 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen geen discriminatie inhoudt ten opzichte van het algemeen strafrecht en bijgevolg artikel 11 van de Grondwet schendt, in zoverre dat deze bepaling de strafrechter nog bevoegd acht om uitspraak te doen over de civielrechtelijke rechtsvordering, na strafrechtelijke vrijspraak ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 1813 van de rol van het Hof.

De wnd. griffier, B. Renauld.

^