Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 09 april 1999

Bericht bestemd voor de Belgen die in het buitenland verblijven Tijdens de verkiezingen die gehouden zullen worden op 13 juni 1999 voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, zullen de in het b Zij moeten daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000196
pub.
09/04/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Bericht bestemd voor de Belgen die in het buitenland verblijven Tijdens de verkiezingen die gehouden zullen worden op 13 juni 1999 voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, zullen de in het buitenland gevestigde Belgen voor de eerste keer een stem bij volmacht kunnen uitbrengen voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Zij moeten daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het ambtsgebied van hun verblijfplaats in het buitenland, die hen de nodige aanwijzingen zal geven in dat verband.

De wetten en toepassingsbesluiten die de uitoefening van dit stemrecht regelen, werden bekendgemaakt in de nummers van het Belgisch Staatsblad, respectievelijk van 31 december 1998 (tweede editie), van 10 februari 1999 en van 31 maart 1999 (tweede editie). Het gaat om : 1. de wet van 18 december 1998 tot wijzigign van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamer (tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 31 december 1998, blz. 42063 tot 42068); 2. het koninklijk besluit van 5 februari 1999 houdende uitvoering van de onder 1 vermelde wet (Belgisch Staatsblad van 10 februari 1999, blz.3817 tot 3834); 3. het koninklijk besluit van 5 februari 1999 tot bepaling van de wijze waarop de informatiegegevens die vermeld worden in de aanvragen die de Belgen die verklaren hun hoofdverblijfplaats in het buitenland te willen vestigen, en de Belgen die reeds in het buitenland gevestigd zijn, indienen om respectievelijk hun stemrecht te behouden of erkend te worden als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, verwerkt moeten worden (Belgisch Staatsblad van 10 februari 1999, blz.3835-3836); 4. de ministeriële omzendbrief van 5 februari 1999 betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende kamers (Belgisch Staatsblad van 10 februari 1999, blz.3914 tot 3922); 5. de wet van 23 maart 1999 betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers (tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999, bl.10662) (deze wet stelt van 1 april tot 4 mei 1999 uit, de datum waarop in elke gemeente van het Koninkrijk, de lijst van deze kiezers opgesteld moet worden voor de verkiezing van de Federale Kamers van 13 juni 1999); 6. de ministeriële omzendbrief van 30 maart 1999 betreffende de opstelling van de hierboven in punt 5 bedoelde kiezerslijst (tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999, bl.10737 tot 10739).

Sinds 1 juni 1997 kan het Belgisch Staatsblad gratis op Internet geraadpleegd worden in de tekst- of beeldversie op het volgende adres : http:www.just.fgov.be of http:www.moniteur.be Bovendien kan er een samenvatting van de voormelde wetgeving en reglementering geraadpleegd worden op de Internet-site van het Belgisch Ministerie van Binnenlandse Zaken, op het volgende adres : http:mibz.fgov.be (pd/fdr 22.htm in het Frans en pd/nld 22.htm in het Nederlands).

^