Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 1999

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 12/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999021113 bron ministerie van binnenlandse zaken 12 MAART 1999 Wijziging aan de Grondwet (2)

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009362 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 is machtiging verleend aan ****. ****, **** S(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/1998 pub. 09/04/1999 numac 1998011325 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de oprichting bij het Ministerie van Economische Zaken van een cel ter recuperatie van goederen die in de loop van de Tweede Wereldoorlog in België werden geroofd type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999000277 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 25 maart 1999 wordt aan de heer Bogaert, Jerome, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Zele Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009395 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 25 maart 1999 worden, met ingang van 1 juli 1998, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij het Hoofdbestuur : in het Franse taalkader : - Mevr. della Faille - Mevr. Friart, Sylviane, adjunct-adviseur; - Mevr. Gheude, Danielle, adjunct-adviseur; - M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009401 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 1999 is de heer Vanderveeren, F., eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 : - is het - 47 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 38 plaatsen voor de Franse taalrol; - is het k(...) type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999016097 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 februari 1999 worden benoemd tot : Ridder in de Leopoldsorde De heer Van Laer, Marcel Pieter Jozef, nationaal secretaris van het Verbond van Aardbeikwekers, te 1840 Londerzeel. Hij zal he Officier in de Kroonorde De heer Degouis, Walter Paul, erevoorzitter van het Nationaal Verbond v(...) type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999021130 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 30/11/1998 pub. 09/04/1999 numac 1999022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Eerste Addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "Addendum 1998"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999003161 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 15 maart 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999035378 bron ministerie van middenstand en landbouw Niet-erkenningen als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 23 december 1998 werd de vennootschap UDM-Adviesbureau bv, opgericht op 9 augustus 1994, met hoofdzetel Jan Valsterweg 10, te 3315 LG Dordrecht, Nederland, niet erkend al Bij ministerieel besluit van 23 december 1998 werd de heer Tjaard van Ellen, geboren op 6 mei 1(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999021144 bron arbitragehof Arrest nr. 23/99 van 24 februari 1999 Rolnummer 1334 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 175 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van h Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter L. François, waarnemend voorzitter, en voorzitter L. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027264 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de "Société wallonne du Logement" hypotheekleningen toestaat type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming in de financiering van programma's voor de renovatie, de herstructurering, de aanpassing of het onderhoud van door openbare huisvestingsmaatschappijen beheerde woningen type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027268 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale buurtregieën type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor het verlenen van een kapitaaldotatie aan de Waalse Huisvestingsmaatschappij met het oog op de financiering van programma's voor de toekenning van hypotheekleningen type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming in de financiering van de programma's voor het optrekken van nieuwe sociale woningen door openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake het verhuren aan rechtspersonen met sociale doeleinden van sociale woningen die door de "Société wallonne du Logement" of de door haar erkende maatschappijen beheerd worden type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027273 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de adviescomités van huurders en eigenaars type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027275 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de huurwaarborg voor de woningen die door de « Société wallonne du Logement » of door de openbare huisvestingsmaatschappijen te huur worden aangeboden type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027274 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de huurkosten van woningen beheerd door de « Société wallonne du Logement » of door openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999027276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de verhuur van de sociale woningen die beheerd worden door de « Société wallonne du Logement » of door de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Basisdossier van bijzondere bestemmingsplannen Goedkeuringen SCHAARBEEK. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 wordt goedkeuring gehecht aan het basis Daarenboven zal, krachtens artikel 58bis van de ordonnatie van 29 augustus 1991 houdende organisati(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999000197 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de mededeling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van inlichtingen betreffende de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999000196 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht bestemd voor de Belgen die in het buitenland verblijven Tijdens de verkiezingen die gehouden zullen worden op 13 juni 1999 voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, zullen de in het b Zij moeten daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire (...) type bericht prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999021148 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 februari 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1612 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999021147 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 maart 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 maart 1999, is Die zaak is ingeschreven onder nummer 1635 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999035221 bron ministerie van middenstand en landbouw Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 23 december 1998 werd de Stichting Grondmechanica Delft, opgericht op 17 januari 1991, met hoofdzetel Stieltjesweg Bij ministerieel besluit van 23 december 1998 werd de vennootschap Aries Engineering & Envi(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999003182 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 242 van 15 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999003185 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 498 van 19 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999003183 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 396 van 10 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999003184 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 514 van 19 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009326 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 65 12 maart 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 502/1999 van de Commissie van 12 februari 1999 tot wijziging van Veror(...) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 1999/182/(...)

erratum

type erratum prom. 25/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999009393 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1997 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. - Erratum.

document

type document prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999035367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA. - Gebruikscertificaten Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Pluma NV gelegen te Wommelgem, A. Van Der Pluymstraat 1, om behandeld slib te gebruiken in of als meststof of Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Konings-Trudo gelegen te 3520 Zonhoven, Beringerstee(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009394 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt de heer Matthys, Jacques, met ingang van 1 juli 1998, benoemd tot de graad van adviseur-generaal in overtal bij het Hoofdbestuur. De heer Matthys, Jacques, is in zijn ho Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999009403 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Plaatsen gepubliceerd ingevolge de hervorming van de beslechting van de fiscale geschillen en van de rechterlijke inrichting in fiscale zaken : rechter in de rechtban(...) - te Antwerpen : 6. Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zullen deze rec(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/04/1999 numac 1999015080 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de **** **** ****. 2/99. - Aanwerving van een industrieel ingenieur in de logistiek in het raam van ontwikkelingsprojecten voor programma's inzake volksgezondheid en ontwikkeling in de streek van **** **** **** Algemeen Bestuur van de **** (****) **** over tot de aanwerving van een in(...)
^