Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 november 2017

Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 wordt Mevr. Eva SCHANDEVYL, met ingang van 1 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlands taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017013815
pub.
10/11/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, aangaande de gezinsleden van de langdurig ingezetenen type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 38, 46, 63, 116 en 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Mensura Kinderbijslag" VZW type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013673 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken sluiten wordt Mevr. Eva SCHANDEVYL, met ingang van 1 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlands taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met ranginneming op 1 september 2016.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^