Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205016
pub.
19/10/2017
prom.
08/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/08/2017205016/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i), vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 132, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 6 juni 2010 en 28 december 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 mei 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juni 2017;

Gelet op de regelgevingsimpact-analyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 81.894/1/V van de Raad van State, gegeven op 14 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- In artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in paragraaf 1, tweede lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° 58 jaar vanaf 1 januari 2015 en 59 jaar vanaf 1 januari 2018;"; 2°) in paragraaf 1, zevende lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 3°) in paragraaf 1, achtste lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018"; 4°) paragraaf 3, zesde lid, wordt vervangen als volgt : "De leeftijd bedoeld in het eerste lid wordt gebracht op : 1° 59 jaar vanaf 1 januari 2018;2° 60 jaar vanaf een datum bepaald na advies uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad.Dit advies wordt uitgebracht op hetzelfde ogenblik als het advies dat de Nationale Arbeidsraad zal uitbrengen rond de pensioenhervorming."; 5°) in paragraaf 3, zevende lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 6°) in paragraaf 3, achtste lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018"; 7°) in paragraaf 7, derde lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 8° in paragraaf 7, vierde lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018".

Art. 2.- In artikel 18, § 7, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in het achtste lid worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 55 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 56 jaar;"; 2°) in het negende lid wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018".

Art. 3.- In artikel 22 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001, nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17tricies van 19 december 2006 type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in paragraaf 3 worden het vierde en vijfde lid als volgt vervangen : "De leeftijd bedoeld in het derde lid, 1°, wordt op 61 jaar gebracht vanaf 1 januari 2018 en op 62 jaar vanaf 1 januari 2019.

Het beroepsverleden bedoeld in het derde lid, 2°, wordt vanaf 1 januari 2017 op 42 jaar gebracht."; 2°) in paragraaf 5 wordt tussen het derde en het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt : "Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijd bedoeld in het derde lid, 1°, op 61 jaar gebracht en het beroepsverleden bedoeld in het derde lid, 2°, op 39 jaar.

Art. 4.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 5.- De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017 FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^