Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2016

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendg - wordt aan Mevr. Marie-Hélène SKA eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend li(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016202782
pub.
23/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wordt aan Mevr. Marie-Hélène SKA eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag; - wordt de heer Paul PALSTERMAN benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van Mevr. Marie-Hélène SKA, wier mandaat hij zal voleindigen.

^