Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 juni 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DOISON, Pascal, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022234
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014002042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DE MUYNCK, Marc.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DOISON, Pascal, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemd comité, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten, ter vervanging van de heer DE MUYNCK, Marc, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^