Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 juni 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022233
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer BABYLON, Filip.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VOS, Dirk, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij bovengenoemde Kamer van beroep, op voordracht van een representatieve organisatie van het apothekerskorps, ter vervanging van de heer BABYLON, Filip, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^