Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 oktober 2013

Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van h - wordt de heer Wouters, Pierre benoemd tot effectief lid van voornoemde Rijksdienst, in de hoedani(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022504
pub.
07/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013014570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgacom" type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen verleend aan de heer Coulon, Dominique. - wordt de heer Wouters, Pierre benoemd tot effectief lid van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van de heer Coulon, D., wiens mandaat hij zal voleindigen.

^