Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 18 april 2013, en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 07/10/2013 numac 2013000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt, met ingang van 1 november 2013, Mevr. CANTINIEAUX, Maryse, Adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspr type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013009453 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 september 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de heer Hugo PIREE, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd met behoud v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 21 september 2013 wordt aan de heer Christian ROSE, attaché bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 oktober 2013 eervol ontslag uit zijn functies verl De heer ROSE wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de dienstverleningsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 wordt aan de heer Michel VRAY, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functies De heer VRAY wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van de Nationale Veiligheidsoverheid, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Nationale Veiligheidsoverheid, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot oprichting van het Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013022505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht. - Addendum type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013204984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de heer Michel Verhulst, Arts Medische Kwaliteit bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2 De heer Michel Verhulst, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2013, zijn aanspraken op een ru(...) type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013204983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij koninklijk besluit van 27 november 1996 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013205473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2013 is de heer Marique, E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot voorzitter van de Kansspelcommissie voor een termijn van zes jaar. Bij koninklijk besluit van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013009454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2013 wordt het ministerieel besluit van 25 september 2013 waarbij Mevr. Meyvis, I., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht wordt gegeven om tijdelijk het ambt Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2013, is aan mevr. Delaruelle, S., griffier bij de recht(...) type ministerieel besluit prom. 08/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van vaststelling van capaciteitsproblemen voor de subsidies voor de projecten die gericht zijn op de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone van bovenlokaal belang of met significante mobiliteitsimpact

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013205377 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 september 2013 in zake Michael Simon tegen de NV « G4S Secure Solution », in aanwezigheid van de nv « Ethias », waarvan de expeditie ter griffie v « 1. Zijn de artikelen 43, 702 en 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, samen of afzonderli(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013031744 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013018415 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Herman SEGERS en Victorina BELMANS hebben op 9 september 2 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 210.149/XII-7448. Namens de Hoofdgriffier, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013205434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Database en IT-gegevens architect voor de FOD Financiën Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma v(...)

erratum

type erratum prom. 02/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming. - Erratum

document

type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003316 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003317 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003318 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003319 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003323 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003321 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003320 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003322 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003325 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003324 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

erratum

type erratum prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 september 2013 wordt met ingang van 1 juli 2013 Mevr. Nele CALLEBAUT in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011507 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 août 2013 wordt met ingang van 1 juli 2013, de heer Frank COUTEREEL in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt met ingang van 1 juli 2013, Mevr. Evelien LONGERSTAY in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013014565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer Hans DE VEENE vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013014569 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 2013 wordt de heer Bob D'HOEDT vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginn Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2013 numac 2013022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van h - wordt de heer Wouters, Pierre benoemd tot effectief lid van voornoemde Rijksdienst, in de hoedani(...)
^