Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2012

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer VAN DESSEL, Wesley, geboren op 13 augustus 1977, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel werkleider in de klasse SW31 op het Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. MATHYS, Esther, geboren op 22 oktober 1(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024100
pub.
15/03/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort sluiten wordt de heer VAN DESSEL, Wesley, geboren op 13 augustus 1977, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel werkleider in de klasse SW31 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. - Rechtzetting sluiten wordt Mevr. MATHYS, Esther, geboren op 22 oktober 1975, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 2 maart 2010, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt Mevr. BOLLAERTS, Kaatje, geboren op 18 juni 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 9 november 2010, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

^