Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2012

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de da Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDENBROUCKE, Michel, benoemd in de hoedanigheid van plaatsve(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022478
pub.
27/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/04/2013 numac 2013024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines. - Addendum type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de productie en montage van industriële, huishoudelijke of andere verwarmingstoestellen verband houdende met de metaal- en de elektrische industrie, gelegen in de streek van Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden, waarop artikel 65/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren (1) sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer VAN DRIESSCHE, Rudi.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDENBROUCKE, Michel, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde stuurgroep, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van geneesheren, ter vervanging van de heer VAN DRIESSCHE, Rudi, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BOLAND, Jacques, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde stuurgroep, als vertegenwoordiger van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging voor een termijn verstrijkend op 29 september 2014.

^