Etaamb.openjustice.be
Bekrachtiging van 20 december 2004
gepubliceerd op 23 februari 2005

Collegebesluit nr. 04/547 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 04/08 houdende de vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2005

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031039
pub.
23/02/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/20/2005031039/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Collegebesluit nr. 04/547 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 04/08 houdende de vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2005


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De gewone begroting over het dienstjaar 2005 wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies en andere investeringen voor hetzelfde doel.

Art. 5.Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996.

Art. 6.Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48 en 124-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen.

Art. 7.Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

Art. 8.In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven.

Art. 9.Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op artikel 650/332-01 die betrekking hebben op toelagen in het kader van het Stedenfonds aan te wenden voor investeringssubsidies, personeelsuitgaven en werkingskosten conform de bepalingen van het decreet met betrekking tot het Stedenfonds en om gekeerd.

Art. 10.Het College wordt gemachtigd de middelen die betrekking hebben op de social-profitsector te herverdelen over kredieten die betrekking hebben op personeelskosten en subsidies voor personeelsuitgaven.

Art. 11.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder het hoofdstuk 220 aan te wenden voor personeelsuitgaven, werkingskosten en investeringen.

Art. 12.Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11, onderling te herverdelen.

Art. 13.Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelskosten, werkingsuitgaven en overdrachten.

Art. 14.Het College wordt gemachtigd de kredieten ingeschreven op de artikelen 570/123-06, 57004/123-06 en 57005/123-06 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van een informatie- en communicatiebeleid.

Art. 15.Het College wordt gemachtigd de kredieten ingeschreven op artikel 57006/123-06 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in verband met taal en media.

Art. 16.Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op de artikels 300/115-01, 30001/115-01 en 300/117-01 te spreiden over de artikels met economische natuur 115 en 117 op basis van het inzetten van het personeel over de verschillende sectoren

Art. 17.Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op artikel 50000/124-48 aan te wenden voor personeelsuitgaven, werkingskosten en overdrachten op het vlak van de dienstverlening.

Art. 18.Het College wordt gemachtigd de kredieten ingeschreven onder de economische codes 211-01 en 911-01 aan te wenden voor intresten op en periodieke aflossingen van leningen over de ganse begroting.

Art. 19.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2004.

De Collegeleden, B. GROUWELS P. SMET G. VANHENGEL

^