Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005009136 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 Mevr. Gennen, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, werd door de eerste voorzitter van het type wet prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005021017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende administratieve vereenvoudiging type wet prom. 16/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005022154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005009118 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant gegeven op 27 januari 2005, is ten verzoeke van M

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2004023001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2004203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2004203651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2004203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de statuten van het « Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf » type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2004203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2004203848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2003 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het arbeiderspersoneel en de gezinshulpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 439 van 17 december 2004, bladzijde 84763, dient te - « Patrick Van Ypersele de Strihou » in plaats van « Patrick Van Ypersele »; - « Li Lee » in pl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005009129 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005, wordt een lokaal centrum voor morele dien De gebiedsomschrijving van het lokaal centrum voor morele dienstverlening strekt zich uit over een (...) type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de opheffing van het Comité voor de vereenvoudiging van de procedures van de internationale handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de overkoepelende commissie vakrichtingen type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005022150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

arrest

type arrest prom. 23/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031040 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/633 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2004. - Uittreksel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005027048 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Foyer hensitois, s.c. » type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005027051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inhoud van het Handvest van de Regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005003054 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 518, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 De coëfficiënt bedoeld in artikel 518 WIB 92, bedraagt 1,3889 (1) voor het inkomstenjaar 2005 (2).(...) type bericht prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005003053 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 2006 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, en in artikel 201, 4de lid, van De tabellen onder I, A en B, hierna bevatten de basisbedragen alsook de volgens voormelde coëfficië(...) type bericht prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005003060 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdper A. Natuurlijke personen - octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikke(...)

erratum

type erratum prom. 15/07/2004 pub. 23/02/2005 numac 2004022894 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden. - Erratum type erratum prom. 09/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005020017 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Donderdag 24 februari 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw (N) tot de heren Guy Vanhengel, li(...) - Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte De Pauw (N) aan de heren Guy Vanhengel, lid van het Verenigd (...)

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 23/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031041 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/635 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 04/09 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2004 type bekrachtiging prom. 20/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031039 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/547 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 04/08 houdende de vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2005

document

type document prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005200581 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** technici chemie (niveau ****) voor het Koninklijk Instituut voor het **** (**** ****) (****04014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1.(...) 2. Van ****, ****, 9100 Sint-****. 3. ****, ****, 2812 ****.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005009133 bron federale overheidsdienst justitie Derde oproep tot de kandidaten teneinde de Nationale Tuchtraad samen te stellen bestemd voor de Nederlandstalige leden van het openbaar ministerie De Nationale Tuchtraad ingesteld sinds 14 februari 2005 telt geen vier Nederlandstalige plaatsverv Teneinde dit aantal te bereiken, worden zoveel oproepen tot de kandidaten gedaan als nodig is. D(...)

document

type document prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005020016 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 23 februari 2005, om 14 u. 30 m. (De vergadering zal eventueel worden verlengd) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare W(...) - Interpellatie van Mevr. Michèle Hasquin-Nahum (F) tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusse(...) type document prom. -- pub. 23/02/2005 numac 2005095094 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2005, wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « - « Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- e(...)
^