Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudicië « Schendt artikel 82 van de Faillissementswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2021204044
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest van 29 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 82 van de Faillissementswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM, in zoverre het de rechter niet toelaat om een verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die na zijn verschoonbaarverklaring strafrechtelijk veroordeeld werd voor feiten die dateren van vóór de verschoonbaarverklaring, uit hoofde van artikel 44 van het Strafwetboek te veroordelen tot teruggave (bij equivalent) van gelden die de gefailleerde door het misdrijf heeft verkregen, terwijl de verschoonbaarverklaring niet verhindert dat de gefailleerde wordt aangesproken voor onderhoudsschulden en voor schadevergoeding voor het overlijden of voor de aantasting van de fysieke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde - ook zonder opzet - schuld heeft ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 7615 van de rol van het Hof.

De griffier, F. Meersschaut

^