Etaamb.openjustice.be
Arrest van 20 november 2001
gepubliceerd op 05 januari 2002

Besluit nr. H/186.2/23/DOTTENIJS/EX waarbij beslist wordt de werken uit te voeren voor de verbetering van de waterloop nr. 92.02, de "Grote Spierebeek" op het grondgebied van de gemeente Moeskroen, deelgemeente Dottenijs en tot onteigening van de percelen nodig voor de uitvoering van deze werken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027756
pub.
05/01/2002
prom.
20/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


20 NOVEMBER 2001. - Besluit nr. H/186.2/23/DOTTENIJS/EX waarbij beslist wordt de werken uit te voeren voor de verbetering van de waterloop nr. 92.02, de "Grote Spierebeek" op het grondgebied van de gemeente Moeskroen, deelgemeente Dottenijs en tot onteigening van de percelen nodig voor de uitvoering van deze werken


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, III, 8°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat de verbetering van de stroming van de Grote Spierebeek van algemeen nut is en dat de geplande werken onder de gewestelijke overheid ressorteren die als beheerder van de waterlopen optreedt;b) overwegende dat de onteigeningen het herkalibreren van de waterloop en de aanleg van een nieuwe bedding tot doel hebben om de overstromingsproblemen op te lossen;c) overwegende dat die werken die het plotseling en onverwacht hoogwater van de Grote Spierebeek en de daaruit voortvloeiende overstromingen moeten verhelpen, dringend uitgevoerd moeten worden; Overwegende dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen grond bedoeld in de plannen E-01, E-02, E-03, E-04, E-05 en E-06, zoals op 5 juni 2001 opgemaakt door het studiebureau "Chapeaux", Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de uitvoering van de werken voor de verbetering van de waterloop, de "Grote Spierebeek" op het grondgebied van de gemeente Moeskroen, sectie Dottenijs, in het geel voorgesteld en onder nrs. 1 tot en met 24 opgenomen op bijgaande en door de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden voor gezien getekende plannen.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.

Namen, 20 november 2001.

J. HAPPART

Ministerieel onteigeningsbesluit. nr H/186,2/23/Dottenijs/ex De Grote Spierebeek te Dottenijs (Moeskroen) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^