Etaamb.openjustice.be
Arrest van 18 december 2014
gepubliceerd op 31 december 2014

Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014004065
pub.
31/12/2014
prom.
18/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten


De Voorzitter van het directiecomité, Gelet op koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 3, 7 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2014, Besluit :

Artikel 1.Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is de Administratie Opmetingen en Waarderingen belast met : - de uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de vaststelling van het kadastraal inkomen en het bewaren en bijwerken van de kadastrale documentatie waaronder de kadastrale identificatie en het kadastraal percelenplan. Uitzondering hierop vormt de vaststelling van de zakenrechtelijke eigendomstoestand van de onroerende goederen welke tot de bevoegdheid behoort van de Administratie Rechtszekerheid; - het beheer van het gegevensbestand van de bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie neergelegde plannen van afbakening en het afleveren van een gereserveerde perceelsidentificatie met het oog op een latere kadastrering; - het beheer van de kadastrale archieven en het uitreiken van uittreksels of kopieën uit de kadastrale documentatie, uitgezonderd de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast; - het bijhouden van de administratieve grenzen van het Rijk en van zijn territoriale onderverdelingen; - de schatting en de controle van de verkoopwaarde van roerende en onroerende goederen in het kader van de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten, ter ondersteuning van de Administratie Rechtszekerheid; - de schatting van verkoop-, constructie- en huurwaarden van onroerende goederen ter ondersteuning van andere diensten van de FOD Financiën en van andere federale overheidsentiteiten; - het aanleggen en bijwerken van de schattingsdocumentatie.

Art. 2.De Administratie Opmetingen en Waarderingen bevat, op het niveau van de administrateur, de volgende diensten : 1° het Secretariaat van de administrateur;2° de Dienst Strategische en Operationele ondersteuning;3° de Afdeling Opmetingen;4° de Afdeling Waarderingen.

Art. 3.Bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen worden de volgende diensten opgericht : 1° acht Centra Mutaties en Waarderingen waarvan de zetel is gevestigd te Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Namen en Luik;2° vijfenvijftig Antennes Mutaties die afhangen van deze Centra Mutaties en Waarderingen;3° één Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie waarvan de zetel is gevestigd te Brussel;4° één Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie en tien Antennes Opmetingen die afhangen van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie. De benaming en de territoriale bevoegdheid van de voormelde centra en antennes, alsmede de zetel van de antennes zijn bepaald in de tabel in bijlage 1 van dit besluit.

Art. 4.Een Centrum Mutaties en Waarderingen is op regionaal niveau direct of indirect belast met alle bevoegdheden die krachtens dit besluit, een wettelijke of reglementaire bepaling is toevertrouwd aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen, uitgezonderd de bevoegdheden van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie.

Een Centrum Mutaties en Waarderingen is met betrekking tot de afdelingen en diensten die ertoe behoren en de antennes die ervan afhangen, belast met : - de hoge leiding; - de juridische en procedurele ondersteuning.

Het Centrum verzekert het management, de coördinatie van en de controle op de organisatie en op de werking van zijn afdelingen en diensten.

Art. 5.Met uitzondering van de Centra Mutaties en Waarderingen Brabant en Namen-Luxemburg, bevat een Centrum Mutaties en Waarderingen de volgende afdelingen en diensten : - een Afdeling Plan en Mutaties met een Dienst Plan; - een Afdeling Waarderingen; - een Dienst Uittreksels.

Het ambtsgebied en de zetel van deze afdelingen en diensten stemt overeen met deze van het Centrum Mutaties en Waarderingen waarvan ze deel uitmaken.

Art. 6.Een Afdeling Plan en Mutaties is op niveau van het Centrum Mutaties en Waarderingen belast met de ondersteuning, het management, de coördinatie en de controle op de organisatie en op de werking van de Dienst Plan en van de Antennes Mutaties die ervan afhangen.

Art. 7.Een Dienst Plan is op niveau van het Centrum Mutaties en Waarderingen belast met : - het afleveren van een gereserveerde perceelsidentificatie met het oog op een latere kadastrering; - het beheer van het gegevensbestand van de bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie neergelegde plannen van afbakening; - het beheer van de kadastrale archieven; - de aanpassing van de kadastrale percelen in het kader van kwaliteitsacties.

Art. 8.Een afdeling Waarderingen is op niveau van het Centrum Mutaties en Waarderingen belast met : - de schatting en de controle van de verkoopwaarde van roerende en onroerende goederen in het kader van de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten, ter ondersteuning van de Administratie Rechtszekerheid; - de schatting van verkoop-, constructie- en huurwaarden van onroerende goederen ter ondersteuning van andere diensten van de FOD Financiën en van andere federale overheidsentiteiten; - de behandeling van betwistingen betreffende de voormelde schattingen; - de ondersteuning van de Antennes Mutaties bij de bepaling van het kadastraal inkomen van uitzonderlijke of industriële goederen of de behandeling van bezwaren tegen het kadastraal inkomen.

Art. 9.Een Dienst Uittreksels is op het niveau van het Centrum Mutaties en Waarderingen belast met het uitreiken van uittreksels of kopieën uit de kadastrale documentatie, uitgezonderd de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en - uitwisseling is belast.

Art. 10.Een Antenne Mutaties is belast met : - het bijwerken van de kadastrale documentatie, waaronder de kadastrale identificatie en het kadastraal percelenplan; - het vaststellen van het federaal kadastraal inkomen; - de behandeling van bezwaren tegen het federaal kadastraal inkomen of betwistingen betreffende de kadastrale documentatie.

Art. 11.Het Centrum Mutaties en Waarderingen Namen-Luxemburg bevat de volgende afdelingen en diensten : - een Afdeling Plan en Mutaties Namen-Luxemburg, met zetel gevestigd te Namen. Het ambtsgebied van deze afdeling stemt overeen met dat van het Centrum; - een dienst Plan Namen, met zetel gevestigd te Namen. Het ambtsgebied van deze dienst is de provincie Namen; - een dienst Plan Luxemburg, met zetel gevestigd te Bertrix. Het ambtsgebied van deze dienst is de provincie Luxemburg; - een Afdeling Waarderingen Namen-Luxemburg met zetel gevestigd te Namen. Het ambtsgebied van deze afdeling stemt overeen met dat van het Centrum; - een Dienst Uittreksels Namen, met zetel gevestigd te Namen. Het ambtsgebied van deze dienst is de provincie Namen; - een Dienst Uittreksels Luxemburg, met zetel gevestigd te Aarlen. Het ambtsgebied van deze dienst is de provincie Luxemburg.

De bevoegdheden van deze afdelingen en diensten zijn dezelfde als deze van de andere centra zoals omschreven in artikelen 6 tot 10 van dit besluit.

Art. 12.Het Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant bevat de volgende afdelingen en diensten, met zetel gevestigd te Brussel : - een Afdeling Plan en Mutaties Vlaams-Brabant waaronder een Dienst Plan Vlaams-Brabant, een Afdeling Waarderingen Vlaams- Brabant en een Dienst Uittreksels Vlaams-Brabant. Deze afdelingen en diensten hebben als ambtsgebied de provincie Vlaams-Brabant; - een Afdeling Plan en Mutaties Brussel-Waals-Brabant waaronder een Dienst Plan Brussel-Waals-Brabant, een Afdeling Waarderingen Brussel-Waals-Brabant en een Dienst Uittreksels Brussel-Waals-Brabant.

Deze afdelingen en diensten hebben als ambtsgebied het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de provincie Waals-Brabant.

De bevoegdheden van deze afdelingen en diensten zijn dezelfde als deze van de afdelingen en diensten van de andere centra zoals bepaald in de artikelen 6 tot 10 van dit besluit.

Art. 13.Het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie is op nationaal niveau direct of indirect belast met : - het kwalitatief beheer van het kadastraal percelenplan door middel van opmetingen en de techniek van de fotogrammetrie; - het bijhouden van de administratieve grenzen van het Rijk en van zijn territoriale onderverdelingen.

Het Centrum is belast met de hoge leiding over de afdelingen die er deel van uitmaken en de antennes die ervan afhangen.

Het verzekert het management, de coördinatie van en de controle op de organisatie en op de werking van haar afdelingen en van de Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie die ervan afhangt.

Het biedt ondersteuning aan de Antennes Mutaties door het uitvoeren van opmetingen en door de verbetering van het kadastraal percelenplan.

Art. 14.Het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie bevat twee afdelingen, met zetel te Brussel : - de Afdeling Opmetingen en Fotogrammetrie Vlaanderen, met als ambtsgebied het Vlaams Gewest; - de Afdeling Opmetingen en Fotogrammetrie Wallonië, met als ambtsgebied het Waals Gewest.

Art. 15.Een Afdeling Opmetingen en Fotogrammetrie is op niveau van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie belast met de ondersteuning, het management, de coördinatie en de controle op de organisatie en op de werking van de Antennes Opmetingen die ervan afhangen.

Art. 16.Een Antenne Opmetingen is belast met : - het uitvoeren van opmetingen in het kader van de afbakening van kadastrale percelen; - de verbetering van het kadastraal percelenplan; - de afbakening van de administratieve grenzen.

Art. 17.De Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie Brussel hangt rechtstreeks af van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie.

Deze Antenne is voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met : - het uitvoeren van opmetingen in het kader van de afbakening van kadastrale percelen; - de verbetering van het kadastraal percelenplan; - de afbakening van de administratieve grenzen.

Bovendien is deze Antenne voor het koninkrijk belast met de verbetering van het kadastraal percelenplan door middel van de techniek van de fotogrammetrie of het gebruik van cartografische referentiebestanden.

Art. 18.De volgende diensten worden afgeschaft : - alle gewestelijke directies van het kadaster; - alle inspecties van het kadaster; - alle controles van het kadaster; - alle kantoren van het kadaster; - de gewestelijke directie van de Grote Opmetingen en Algemene Plans te Brussel; - alle inspecties van de Grote Opmetingen en Algemene Plans; - alle controles van de Grote Opmetingen en Algemene Plans.

Art. 19.De beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 7 mei 2008 houdende reorganisatie van de dienstomschrijvingen van de diensten voor "Mutaties en Schattingen" van de Administratie van het Kadaster wordt opgeheven.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 18 december 2014.

H. D'HONDT

Bijlage 1 bij het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten.

CENTRUM

ANTENNE

AMBTSGEBIED

Centrum Mutaties en Waarderingen Antwerpen

Antenne Mutaties 101 Antwerpen

Zwijndrecht en de kadastrale afdelingen 1-13 van de stad Antwerpen

Antenne Mutaties 102 Antwerpen

Kapellen, Stabroek en de kadastrale afdelingen 14-20, 33-35 en 39-41 van de stad Antwerpen

Antenne Mutaties 103 Brasschaat

Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Malle, Schoten en Wuustwezel

Antenne Mutaties 104 Antwerpen

Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en de kadastrale afdelingen 21-32, 36-38 en 42-44 van de stad Antwerpen

Antenne Mutaties 105 Antwerpen

Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel

Antenne Mutaties 106 Mechelen

Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek

Antenne Mutaties 107 Turnhout

Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merkplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar

Antenne Mutaties 108 Geel

Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo

Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant

Antenne Mutaties 211 Brussel

Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

Antenne Mutaties 212 Brussel

Elsene, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en de kadastrale afdelingen 7 en 22 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 213 Brussel

Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node en de kadastrale afdelingen 1-6, 8-12 en 14 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 214 Brussel

Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en de kadastrale afdelingen 15, 16 en 18 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 215 Brussel

Evere, Schaarbeek en de kadastrale afdelingen 13, 19 en 21 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 231 Asse

Affligem, Asse, Dilbeek, Gooik, Lennik, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat

Antenne Mutaties 232 Halle

Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden, Halle, Herne, Linkebeek, Pepingen en Sint-Genesius-Rode

Antenne Mutaties 233 Vilvoorde

Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Londerzeel, Machelen, Meise, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst

Antenne Mutaties 234 Leuven

Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen en Zoutleeuw

Antenne Mutaties 235 Leuven

Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo

Antenne Mutaties 251 Nijvel

Chastre, Eigenbrakel, Genepiën, Itter, Kasteelbrakel, Mont-Saint-Guibert, Nijvel, Perwijs, Rebecq, Tubeke, Villers-la-Ville, Walhain en Waterloo

Antenne Mutaties 252 Ottignies-Louvain-La-Neuve

Bevekom, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Geldenaken, Graven, Hélécine, Incourt, Lasne, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ramillies, Rixensart, Terhulpen en Waver

Centrum Mutaties en Waarderingen Henegouwen

Antenne Mutaties 501 Bergen

Bergen, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx en Zinnik

Antenne Mutaties 502 Bergen

Boussu, Brugelette, Chièvres, Colfontaine, Dour, Edingen, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbeke, Lens, Opzullik, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain en 's Gravenbrakel

Antenne Mutaties 503 Charleroi

Charleroi

Antenne Mutaties 504 Thuin

Anderlues, Beaumont, Binche, Chimay, Erquelinnes, Estinnes, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Sivry-Rance en Thuin

Antenne Mutaties 505 Charleroi

Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers, Manage, Pont-à-Celles en Seneffe

Antenne Mutaties 506 Doornik

Antoing, Brunehaut, Celles, Doornik, Estaimpuis, Komen-Waasten, Moeskroen, Pecq en Rumes

Antenne Mutaties 507 Aat

Aat, Beloeil, Bernissart, Elzele, Frasnes-lez-Anvaing, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Peruwelz en Vloesberg

Centrum Mutaties en Waarderingen Limburg

Antenne Mutaties 701 Hasselt

Diepenbeek, Hamont-Achel, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Lommel, Neerpelt, Overpelt, Peer en Zonhoven

Antenne Mutaties 702 Beringen

Beringen, Gingelom, Halen, Ham, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Tessenderlo

Antenne Mutaties 703 Tongeren

Alken, Bilzen, Borgloon, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Tongeren, Voeren en Wellen

Antenne Mutaties 704 Genk Zetel : Maasmechelen

As, Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Zutendaal

Centrum Mutaties en Waarderingen Luik

Antenne Mutaties 601 Luik

Bitsingen, Juprelle, Oupeye, Wezet en de kadastrale afdelingen 1-10, 12-18 en 27-29 van de stad Luik

Antenne Mutaties 602 Luik

Aywaille, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Dalhem, Esneux, Fléron, Herstal, Soumagne, Sprimont, Trooz en de kadastrale afdelingen 19-26 van de stad Luik

Antenne Mutaties 603 Borgworm

Ans, Awans, Berloz, Borgworm, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grâce-Hollogne, Neupré, Oreye, Remicourt, Saint-Nicolas en Seraing

Antenne Mutaties 604 Hoei

Amay, Anthisnes, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Engis, Ferrières, Hamoir, Hannut, Héron, Hoei, Lijsem, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze en Wasseiges

Antenne Mutaties 605 Verviers

Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limburg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Weismes en Welkenraedt

Antenne Mutaties 606 Sankt-Vith

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith

Centrum Mutaties en Waarderingen Namen-Luxemburg

Antenne Mutaties 801 Aarlen

Aarlen, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny en Virton

Antenne Mutaties 802 Marche-en-Famenne

Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Tenneville en Vielsalm

Antenne Mutaties 803 Bertrix

Bastenaken, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Fauvillers, Herbeumont, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Neufchâteau, Paliseul, Saint-Hubert, Saint-Ode, Tellin, Vaux-sur-Sûre en Wellin

Antenne Mutaties 901 Namen

Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloers, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namen, Ohey, Profondeville, Sambreville en Sombreffe

Antenne Mutaties 902 Dinant zetel : Ciney

Anhée, Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt en Yvoir

Centrum Mutaties en Waarderingen Oost-Vlaanderen

Antenne Mutaties 401 Gent

Gent

Antenne Mutaties 402 Gent

Aalter, De Pinte, Deinze, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Kruishoutem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zingem, Zomergem en Zulte

Antenne Mutaties 403 Gent

Assenede, Destelbergen, Evergem, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate

Antenne Mutaties 404 Zottegem

Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm

Antenne Mutaties 405 Aalst

Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Ninove, Wetteren, Wichelen en Zele

Antenne Mutaties 406 Sint-Niklaas

Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster

Centrum Mutaties en Waarderingen West-Vlaanderen

Antenne Mutaties 301 Brugge

Brugge, Jabbeke en Zuienkerke

Antenne Mutaties 302 Oostende

Ardooie, Blankenberge, Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Lichtervelde, Middelkerke, Oostende, Oudenburg, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout en Wingene

Antenne Mutaties 303 Brugge

Beernem, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp en Zedelgem

Antenne Mutaties 304 Veurne

Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne en Vleteren

Antenne Mutaties 305 Ieper

Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Wervik en Zonnebeke

Antenne Mutaties 306 Kortrijk

Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem

Antenne Mutaties 307 Roeselare

Deerlijk, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Menen, Meulebeke, Oostrozebeke, Roeselare, Waregem, Wevelgem en Wielsbeke

Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie

Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie Brussel

Koninkrijk (m.b.t. de verbetering van het kadastraal percelenplan door middel van de techniek van de fotogrammetrie of het gebruik van cartografische referentiebestanden) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (m.b.t. de bevoegdheden van een Antenne Opmetingen)

Antenne Opmetingen Antwerpen Zetel : Antwerpen

Provincie Antwerpen

Antenne Opmetingen Henegouwen Zetel : Bergen

Provincie Henegouwen

Antenne Opmetingen Limburg Zetel : Hasselt

Provincie Limburg

Antenne Opmetingen Luik Zetel : Luik

Provincie Luik

Antenne Opmetingen Luxemburg Zetel : Bertrix

Provincie Luxemburg

Antenne Opmetingen Namen Zetel : Ciney

Provincie Namen

Antenne Opmetingen Oost-Vlaanderen Zetel : Gent

Provincie Oost-Vlaanderen

Antenne Opmetingen Vlaams-Brabant Zetel : Brussel

Provincie Vlaams-Brabant

Antenne Opmetingen Waals-Brabant Zetel : Gembloers

Provincie Waals-Brabant

Antenne Opmetingen West-Vlaanderen Zetel : Brugge

Provincie West-Vlaanderen


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten.

Brussel, 18 december 2014.

De Voorzitter van het Directiecomité, H. D'HONDT

^