Etaamb.openjustice.be
Arrest van 09 oktober 2002
gepubliceerd op 18 oktober 2002

Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031536
pub.
18/10/2002
prom.
09/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2002. - Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De leidende ambtenaren, Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu, inzonderheid op artikel 1, Besluiten :

Artikel 1.De personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die hierna worden aangesteld vervullen de functie van controleur in de zin van artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 betreffende de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu, en worden belast met het opsporen en vaststellen van de misdrijven op de wetten en ordonnanties evenals op hun uitvoeringsbesluiten beoogd in bovenvermeld besluit : Jean-Marie Laloux Philippe Fischweiler Herman Vandenberg Daniel Berteau Robert Coulier Patrick Mayer Thierry Wyns Matar Brahim Azmani Erik Baeke Michel Bollaerts Bernard Brusten Marc Choner Elie De Bie Benny De Clerck Claude Delcroix Philippe Evrard Eric Faucon Robert Guidon Jean-Marie Houtekie Abdelhak Ksadli Renaud Leboutte Alain Paulissen Jean Ruys Edwin Vandenbroeck Paul Vandenbroeck.

Art. 2.Dit besluit zal aan elk van de personeelsleden persoonlijk worden meegedeeld.

Art. 3.Ons besluit van 17 september 2001 tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 oktober 2002.

Jean-Pierre Hannequart, directeur-generaal.

Eric Schamp, inspecteur-generaal.

^