Etaamb.openjustice.be
Arrest van 09 februari 2015
gepubliceerd op 26 februari 2016

Besluit van de Directeur-generaal houdende delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid aan de Directeur-Diensthoofd van Brussels Invest & Export

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031128
pub.
26/02/2016
prom.
09/02/2015
ELI
eli/besluit/2015/02/09/2016031128/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Directeur-generaal houdende delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid aan de Directeur-Diensthoofd van Brussels Invest & Export


De Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3° ;

Gelet op de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen van 12 januari 1989;

Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 5, 6, 8 en 9;

Gelet op het besluit van 18 juli 2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, de artikelen 5 en 10;

Gelet op het besluit van 13 juli 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 23 en 24;

Gelet op de goedkeuring van de Secretaris-generaal, gegeven op 5 februari 2016;

Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde bevoegdheden aangaande de buitenlandse handel heeft gedelegeerd aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de tekenbevoegdheid in het kader van de ontvangstenboekhouding van het Ministerie ;

Overwegende dat de Regering de ambtenaren-generaal heeft gemachtigd om die bevoegdheden verder te delegeren en te laten subdelegeren aan vastbenoemde en contractuele ambtenaren die onder hun hiërarchisch gezag ressorteren, op voorwaarde dat zij hiervan kennis geven;

Overwegende dat het voor een doelmatige, dynamische en klantvriendelijke vervulling van de opdrachten onontbeerlijk is beslissings- en tekenbevoegdheden op operationeel vlak te delegeren aan de ambtenaren die ressorteren onder het hiërarchisch gezag van de Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat dergelijke delegatie gerechtvaardigd is omwille van de continuïteit van de dienstverlening en de vereenvoudiging van de administratieve procedures, omdat de tijd die verloopt tussen de introductie en de finalisatie van operaties inzake uitgaven en ontvangsten kan verkort worden dankzij een vermindering van het aantal tussenstappen;

Overwegende dat het om dezelfde redenen aangewezen is voor de Directeur-generaal zijn bevoegdheden te subdelegeren tot op het meest functionele niveau, rekening houdend met de mate van beschikbaarheid en regelmatige aanwezigheid van de ambtenaren van hetzelfde niveau aan wie subdelegatie werd verleend;

Overwegende dat de beslissingen waarvoor delegatie verleend werd, steeds genomen dienen te worden binnen de grenzen van en met inachtneming van de nadere regels bepaald in de toepasselijke regelgeving als uitgevaardigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Dienst Brussel Invest & Export, belast binnen de administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, met de uitvoering van de bevoegdheden inzake het afzet- en uitvoerbeleid als bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980.

Art. 2.Delegatie van bevoegdheden en tekenbevoegdheid wordt verleend aan de Directeur-Diensthoofd van Brussel Invest & Export om : 1° in opdracht van de Minister kredieten vast te leggen tot 5.000 euro exclusief btw, overeenkomstig de basisallocaties bedoeld in artikel 3 van dit besluit; 2° namens de Minister uitgaven goed te keuren betreffende de kredieten vastgelegd krachtens het vorige punt; 3° overheidsopdrachten bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een bedrag dat 5.000 euro exclusief btw niet overschrijdt, overeenkomstig de basisallocaties bedoeld in artikel 3 van dit besluit te gunnen: a) over de onderhandelingsprocedure te beslissen, met inbegrip van de bepaling van de procedure;b) de offertes die er betrekking op hebben goed te keuren;c) de bestelbonnen die er betrekking op hebben te ondertekenen;d) namens de Minister kredieten vast te leggen;e) uitgaven goed te keuren;f) de briefwisseling die er betrekking op heeft te ondertekenen;g) de toegestuurde schuldvorderingen goed te keuren aan de leveranciers.

Art. 3.De basisallocaties bedoeld in artikel 2 zijn de volgende : - 13.002.08.01.12.11; - 13.003.08.01.12.11; - 13.003.08.03.12.11; - 13.003.08.04.12.11; - 13.005.08.01.12.11; - 13.006.08.01.12.11; - 13.006.08.02.12.11

Art. 4.Delegatie van bevoegdheden en tekenbevoegdheid wordt verleend aan de Directeur-Diensthoofd van Brussel Invest & Export binnen de grenzen van en met inachtneming van de bedragen, voorwaarden en nadere regels bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor: 1° de ondertekening van de schuldvorderingen ten aanzien van ondernemingen ten behoeve waarvan Brussel Invest & Export een dienst verrichtte;2° de ondertekening van de begeleidende brief bij de schuldvorderingen die gestuurd wordt naar deze ondernemingen.

Art. 5.De bij dit besluit bedoelde delegaties worden verleend met inbegrip van de verrichtingen voor de kennisgeving van de beslissing aan de begunstigde onderneming.

Art. 6.Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Directeur-Diensthoofd, treedt de Directeur-generaal in diens plaats voor elke bevoegdheid in verband met de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle die niet door de Directeur-generaal gedelegeerd werd krachtens dit besluit.

Art. 7.De in dit besluit bedoelde bevoegdheidsdelegaties worden verleend onder voorbehoud van het evocatierecht van de Directeur-generaal.

Brussel, 9 februari 2015.

De Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Peter MICHIELS

^