Etaamb.openjustice.be
Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 11 februari 2003

Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 12 februari 2003, om 14 uur 1. Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en 2. Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regerin(...)

bron
belgische senaat
numac
2003020038
pub.
11/02/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCHE SENAAT


Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 12 februari 2003, om 14 uur 1. Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek.2. Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap.3. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht. 4. Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR), en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998.5. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995.6. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002. Donderdag 13 februari 2003 's Ochtends om 10 uur : 1. a) Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.b) Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. 2. a) Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux c.s.). b) Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 's Namiddags om 15 uur : 1. Inoverwegingneming van voorstellen.2. Mondelinge vragen.3. Eventueel, hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.(Pro memorie). 4. Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek.5. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst. (Pro memorie). 6. Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Vanaf 17 uur : a) Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel;b) Stemming over het ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Stemming met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet).7. Vragen om uitleg : a) van Mevr.Fatma Pehlivan aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Minister van Justitie, over "het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriëringen"; b) van de heer Vincent Van Quickenborne aan de Minister van Justitie, over "het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten";c) van Mevr.Clotilde Nyssens aan de Minister van Justitie, over "de problematische situatie van de parketsecretariaten"; d) van de heer Johan Malcorps aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over "de evaluatie van de sensibiliseringscampagnes tot ontmoediging van het gebruik van antibiotica";e) van Mevr.Mia De Schamphelaere aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over "de toepassing van de euthanasiewet"; f) van Mevr.Sabine de Bethune aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over "de aanvragen tot regularisatie van het verblijf in België".

Institutionele Aangelegenheden Dinsdag 11 februari 2003 Vergadering om 15 uur (zaal M) 1. Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux). Lezing van het verslag van Mevr. Martine Taelman en de heer Marcel Cheron. - Stemming. 2. Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lezing van het verslag van Mevr. Martine Taelman en de heer Marcel Cheron. - Stemming.

Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren" Vrijdag 14 februari 2003 Vergaderingen met gesloten deuren om 10 en om 14 uur (zaal D) Ontwerp-verslag : bespreking van de vaststellingen en van de aanbevelingen. - Stemmingen.

^