Etaamb.openjustice.be
Wijziging Aan De Grondwet van 17 maart 2021
gepubliceerd op 30 maart 2021

17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (2) FILIP, Koning der Belgen, A(...) De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij be(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2021201324
pub.
30/03/2021
prom.
17/03/2021
ELI
eli/wet/2021/03/17/2021201324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (1) (2) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidende: "

Art. 22ter.Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.".

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Minister belast met Personen met een handicap, K. LALIEUX De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, S. SCHLITZ Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota's (1) Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019). (2) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 55-1445 Integraal verslag : 11 maart 2021.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 7-169 Handelingen van de Senaat : 10 juli 2020.

^