Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 12 mei 2022

Wijziging van de deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van Vikinglotto, openba(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022032000
pub.
12/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Wijziging van de deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020 Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen sluiten houdende het reglement van Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, artikel 14, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de Deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020;

Heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 4 mei 2022 de volgende wijzigende reglementsbepalingen vastgelegd:

Artikel 1.In de Deelnemingsregels van Vikinglotto wordt een Hoofdstuk 1/1 ingevoegd: "HOOFDSTUK 1/1 - Deelneming in de online-centra

Art. 5/1.De deelnemingsverwerving kan ook gebeuren volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en verdeelautomaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij waaraan ze voor registratie de deelnemingsgegevens doorgeven die op de in artikel 5/2 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in de artikel 5/5 bedoelde bijzondere procedure. Op de verdeelautomaten is evenwel alleen de in artikel 5/5 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De Nationale Loterij plaatst de terminals en verdeelautomaten in de online-centra (verkooppunten) waarmee ze hierover een overeenkomst heeft afgesloten.

Art. 5/2.§ 1. Onverminderd artikel 5/5 kiezen de spelers hun spelcombinaties door middel van een formulier.

De gegevens die door de spelers op het formulier worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming. § 2. De spelers kunnen beschikken over één type formulier, dat naar keuze van de speler kan worden gebruikt voor een deelnemingsverwerving voor 1, 2, 3, 4 of 5 trekkingen. De Nationale Loterij kan dit aantal wijzigen om organisatorische redenen.

In het kader van gerichte of permanente acties kan de Nationale Loterij specifieke deelnemingsdocumenten uitbrengen die de nodige spelparameters bevatten.

De deelnemingsverwerving voor een bepaalde trekking betreft de trekking waarvan de datum wordt vermeld op het spelticket of mededeling bedoeld in artikel 5/6, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de trekking werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen sluiten houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen.

De deelnemingsverwerving voor 2, 3, 4 of 5 trekkingen betreft de 2, 3, 4 of 5 opeenvolgende trekkingen waarvan de data worden vermeld op het spelticket of mededeling bedoeld in artikel 5/6, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen sluiten houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen.

De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om de toekomstige trekking(en) te kiezen waaraan hij wenst deel te nemen.

Het maximale aantal toekomstige trekkingen is 5, met dien verstande dat indien de speler kiest om een aantal trekkingen over te slaan, het maximale aantal toekomstige trekkingen (5) met het aantal overgeslagen trekkingen wordt verminderd. De Nationale Loterij bepaalt of deze trekkingen al dan niet opeenvolgend moeten zijn en de laatste trekking waaraan kan worden deelgenomen. § 3. De formulieren kunnen een voorgedrukt nummer dragen dat bestaat uit 2 groepen van 3 wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren. § 4. Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze zijn ter beschikking van de spelers in de on line-centra en/of via elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht kanaal. De Nationale Loterij kan de verkoop van deze formulieren toestaan tegen de door haar vastgelegde prijs.

De formulieren kunnen de volgende vermeldingen bevatten : 1° informatie, uitleg of voorschriften bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden waarmee de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht samen te werken om haar activiteiten te promoten.

Art. 5/3.§ 1. Eén spelcombinatie (2 euro) wordt gevormd door 6 nummers en 1 Vikingnummer. Eén speldeelname (10 euro) bestaat uit 5 spelcombinaties, die allen dezelfde combinatie van 6 nummers inhouden.

Elke combinatie heeft een ander Vikingnummer, zodat de speler alle Vikingnummers ontvangt.

Een formulier bestaat uit 3 roosterkoppels. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, "nummerrooster" genaamd, en een rooster onderaan, "Super Vikingrooster" genaamd. Elk nummerrooster telt 48 vakjes, genummerd van 1 tot 48. Elk Super Vikingrooster bestaat uit 5 Vikingnummers, weergegeven in Vikinghelmen, genummerd van 1 tot 5.

De speler dient 6 nummers uit het nummerrooster aan te kruisen en 1 favoriete Vikingnummer ("Super Viking") uit de 5 Vikingnummers. In een speldeelname worden de 5 Vikingnummers automatisch toegekend. § 2. De speler vult 1, 2 of 3 roosterkoppels in.

Op het formulier staan er daarenboven 5 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor deelneming aan 1, 2, 3, 4 of 5 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 3. Het totale, door de speler verschuldigde inzetbedrag voor deelname aan Vikinglotto wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: de inzet van 10 euro, het aantal ingevulde roosterkoppels en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd: 1° ten minste 10 euro voor deelneming aan één trekking met één roosterkoppel;2° ten hoogste 150 euro voor deelneming aan 5 trekkingen met 3 roosterkoppels.

Art. 5/4.Alle op de formulieren aangebrachte "x"-vormige kruisen moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen.

De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

De online-centra mogen via de terminal en op aanwijzing van de speler, de gegevens van een onjuist ingevuld formulier rechtzetten om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken.

Art. 5/5.§ 1. De deelnemingsverwerving voor Vikinglotto kan gebeuren zonder gebruik te maken van een formulier, middels de formule "Quick Pick" genoemd.

Als de deelnemer opteert voor deze formule, ziet hij af van de mogelijkheid om zelf zijn Viking Lotto-spelcombinaties te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij ze hem willekeurig toekent.

De speelmogelijkheden waaruit de deelnemer kan kiezen voor Vikinglotto zijn die van het formulier bedoeld in artikel 5/3, § 1, tweede lid. De Nationale Loterij kan evenwel de door dit formulier geboden mogelijkheden uitbreiden door toe te staan dat wordt deelgenomen aan een aantal spelcombinaties dat het maximum van 20 niet mag overschrijden.

De "Quick Pick"-formule is ook van toepassing op de speltickets of de mededelingen op de officiële fysieke of elektronische drager die door verdeelautomaten worden afgeleverd. De geboden mogelijkheden blijven evenwel binnen de in het derde lid bedoelde grenzen en worden bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij nuttig acht.

De voorwaarden verbonden aan de deelnemingsmogelijkheden via de "Quick Pick"-formule, worden door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat de verschuldigde inzet altijd overeenstemt met het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de inzet van 10 euro, het aantal gespeelde roosterkoppels en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.

Een Quick Pick kan ook worden aangeboden in combinatie met een andere loterij. De Nationale Loterij geeft deze combinatiemogelijkheid een commerciële benaming naar haar keuze. De Nationale Loterij bepaalt de formules en prijzen van deze combinaties. § 2. De deelnemingsverwerving kan ook tot stand komen middels een formule, "Replay" genoemd, waarmee de deelnemer aan Vikinglotto kan deelnemen met dezelfde spelparameters als die welke op zijn spelticket zijn afgedrukt of meegedeeld op zijn officiële fysieke of elektronische drager.

De "Replay"-formule berust op de volgende voorwaarden: 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend de speltickets of mededelingen op een officiële fysieke of elektronische drager die worden afgeleverd onder gelding van dit reglement ;2° een door de "Replay"-formule afgeleverd spelticket of mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager kan gebruikt worden voor de aflevering van een nieuw "Replay"-spelticket of Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager;3° de aflevering van een "Replay"-spelticket spelticket of "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager is enkel mogelijk na afloop van alle Vikinglotto-trekkingen die vermeld zijn op het spelticket of de mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager dat als basis dient voor die aflevering;4° de op het "Replay"-spelticket of een "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager staande spelparameters die identiek moeten zijn, zijn die betreffende het aantal Vikinglotto-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor Vikinglotto en de deelnemende Vikinglotto-spelcombinaties;5° een spelticket of een mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager op basis waarvan de aflevering van een "Replay"-spelticket wordt gevraagd, is niet meer bruikbaar na een termijn die de Nationale Loterij bepaalt en bekendmaakt en die niet langer mag zijn dan 20 weken te rekenen vanaf de datum van de laatste Vikinglotto-trekking waaraan het heeft deelgenomen;6° op een "Replay"-spelticket of een "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager kan de onderscheidende vermelding "Replay" staan.

Art. 5/6.Na betaling van de totale inzet, in speciën of met eender welk ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de printer verbonden aan de terminal of geïntegreerd in de verdeelautomaat, of een mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager.

Dat spelticket of deze mededeling vermeldt : 1° het Vikinglotto-logo;2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;3° de datum van de trekking wanneer het gaat om deelneming aan één trekking of de data van de trekkingen als het gaat om deelneming aan meerdere trekkingen;4° per speldeelname van 10 euro, de 6 geregistreerde nummers van het nummerrooster, alle Vikingnummers en de geregistreerde Super Viking van het Super Viking-rooster;5° de vermelding "Quick Pick" in geval van deze deelnemingsformule gebruik is gemaakt;6° een reeks codenummers, of een andere vermelding, bestemd voor controle, identificatie en beheer ;7° het totaalbedrag van de betaalde inzet;8° een streepjescode;9° eventueel door de Nationale Loterij nuttig geachte uitleg, informatie of voorschriften;10° eventueel afbeeldingen of reclameboodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. Door het spelticket of de mededeling op de officiële fysieke of elektronische drager te aanvaarden, stemt de deelnemer in met alle erop voorkomende deelnemingsgegevens.

De Nationale Loterij kan in ieder geval voor individuele spelers maximale totale inzetten voorzien, die worden gecommuniceerd met alle middelen die de Nationale Loterij nodig acht.

Art. 5/7.De deelnemingsgegevens vermeld op het spelticket of de mededeling op de officiële fysieke of elektronische drager bedoeld in artikel 5/6 worden vóór de betrokken trekking overgeschreven op een gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij.

Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling.

Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in dat lid, worden de inzetten teruggegeven tegen afgifte van het spelticket."

Art. 2.De titel van Hoofdstuk 2 van de Deelnemingsregels van Vikinglotto wordt vervangen als volgt: "HOOFDSTUK 2 - Deelneming via andere digitale of fysieke kanalen"

Art. 3.Artikel 6 van de Deelnemingsregels van Vikinglotto wordt vervangen als volgt: "Art.6. De Nationale Loterij kan andere digitale of fysieke kanalen voor deelneming bepalen, die zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht.

De Nationale Loterij kan deelneming via andere digitale of fysieke kanalen aanbieden, eventueel in samenwerking met een derde partij.

Deze deelneming kan gebeuren via een digitaal of fysiek formulier of via een Quick Pick, met vrije of door de Nationale Loterij vooraf bepaalde inzetten.

De speler ontvangt een bevestiging van de gekozen spelparameters en de bijhorende inzet."

Art. 4.Dit wijzigingsreglement is van toepassing vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 mei 2022 Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^