Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 02 juni 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SAEVELS, Jan benoemd in de hoedanigheid van lid van boveng(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022229
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014002042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. DENEYER, Hilde.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SAEVELS, Jan benoemd in de hoedanigheid van lid van bovengenoemde wetenschappelijke afdeling, als vertegenwoordiger van een in het Verzekeringscomité vertegenwoordigde representatieve beroepsorganisatie die de zorgverleners vertegenwoordigt, ter vervanging van Mevr. DENEYER, Hilde, wier mandaat hij zal voleindigen.

^