Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 27 november 2008

Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003465
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming (artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen) Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heeft het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zijn toestemming verleend voor de fusie door overneming op 31 december 2008, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2008, van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies « ING Private Portfolio Management NV, Marsveldstraat 23, 1050 Brussel » door de kredietinstelling « ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel ».

Ingevolge de artikelen 31 van de wet van 22 maart 1993 en 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, of tussen dergelijke instellingen of ondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 18 november 2008.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

^