Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008000959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008003464 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te h(...) Stad Péruwelz (vroeger Braffe) : Een perceel grond gelegen Grand Route, gekadastreerd of vroeger(...) type wet prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008003465 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...) type wet prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning VZW Belgisch Comité tot Hulp aan de Vluchtelingen - « A.S.B.L. Comité belge d'Aide aux Réfugiés » (C.B.A.R.) Bij beslissing van 12 november 2008, genomen in toepassing van de(...) 212564 VZW Belgisch Comité tot Hulp aan de Vluchtelingen (B.C.H.V.) - « A.S.B.L. Comité belge d'Aid(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008054666 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****'****, **** **** **** **** ****'****, uit de echt gescheiden van **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008000948 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008000985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008002141 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst : Het Kruis 1**** klasse ****. ****, ****, administratief deskundige ****. ****, ****, administratief deskundige; de heer ****, ****, administratief ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008009944 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 28 oktober 2008 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, bij de Centrale Diensten : - Mevr. Annie Devos, geboren te Namen op 21 oktober 1963, behorende tot het Franse t - de heer Robin Libert, geboren te Antwerpen op 10 juni 1960, behorende tot het Nederlandse taalkad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van de attractiviteitspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002 betreffende de toepassing van het federaal meerjarenplan voor de sector van de wijkgezondheidscentra type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008013427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid « Sociale Maribel » en bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008018318 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA, Statiestraat 164, G-037 « Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie ». type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008021107 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008022603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008022625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008022624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslagverleni Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan : - de heer BLOEMEN Pieter, Christiaan (° Neeroeter(...) Spelend lid van de Koninklijke Harmonie 'De Voortgang' te Neeroeteren (15/11/2005); - de heer CL(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204068 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. De Zilveren Palmen der Kroonorde worden verleend aan : - de heer ANTONOWICZ Joseph, Marcel , Spelend li(...) - de heer HEEDFELD Leonardus, Willem (Leonard) (° Vroenhoven 27/08/1925), Bestuurslid en secreta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204074 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold : De heer EYSKENS Erik Johannes Maria E(...) Ranginneming : 8 april 2003. De heer MERLEVEDE Wilfried Jozef Ernest (° Oostende, 5 maart 1937)(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Wordt benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer De Backer, Guy, Gabriel Alfons Marie-Jozef , hoogleraa(...) Ranginneming : 15/11/2005. Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum vermeld tegeno(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204075 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold : De heer Decramer, Marc, Leo Albert , hoogleraar, doctor i(...) Ranginneming : 08/04/2006. De heer Scharpe, Simon (° Leuven, 12/12/1944), hoogleraar, doctor in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204077 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De Gouden Medaille in de Kroonorde wordt verleend aan : De heer Geselle, Redgy, Rita Leo , afdelingsvoorzitter Ko(...) Ranginneming : 08/04/2006. De heer Beyen, Ivan Robert (° Oostende, 30/12/1955), secretaris Konin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008003461 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 30/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de regels voor het indienen van de aanwijzingsaanvraag voor de instanties belast met het onderzoek van de conformiteit met de van toepassing zijnde normen en technische specificaties van de subsystemen, wanneer de gehanteerde nationale voorschriften van toepassing zijn bij afwezigheid van TSI's of in geval van afwijkingen hiervan in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 30/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008021108 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanvaarding van een legaat Bij ministerieel besluit van 17 november 2008 wordt het bij testament, d.d. 27 augustus 2005, toegekende legaat van Mevr. Irène Vandermeiren aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België aanvaard. type ministerieel besluit prom. 30/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204272 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 september 2008 in zake Pierre De Hasselair en Yvonne De Haes tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het 1. « Schendt de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - die het recht o(...)

decreet

type decreet prom. 06/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204291 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het de openbare mandatarissen verboden wordt elk openbaar mandaat via een maatschappij uit te oefenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2008 wordt de heer Gaël Mathieu benoemd tot attaché op het Franstalige taalkader van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2008 wordt Mevr. Anne Defaweu(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204235 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen betreffende sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van sommige modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204260 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 oktober 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 oktober 2008, heeft de Vlaamse R Die zaak is ingeschreven onder nummer 4526 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204270 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 februari 2008 in zake Léontine Leroy tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 oktober 2008, heeft « Houdt het artikel 128, 3°, WIB 1992, een discriminatie in die onverenigbaar is met de artikelen 1(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204274 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 oktober 2008 in zake Brigitte Debo en anderen tegen het Vlaamse Gewest en de gemeente Wachtebeke, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is i « Schendt artikel 1, lid 1, a) van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvo(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008204275 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 oktober 2008 in zake de BVBA « A.V.E. Vanhamme Frères » tegen de VZW « Partena », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 o « Schendt artikel 20, § 7, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inricht(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « UNICEF België », te Brussel, om in het gehele land een to type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om in het gehele lan type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om in het gehele type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kinderc type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om in het gehele land e type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om in het gehele land een tombolaope type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Dierenartsen zonder Grenzen - België » te Brussel om in het gehe type vergunning prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Gezinsbond » te Brussel om in de provincies Oost- en

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008, wordt bij het vijfde streepje van artikel 1 van het besluit van de Reger

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Werner Weymeersch, auditeur, met ingang van 3 november 2008 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000884 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt Mevr. Diane Mareen, auditeur, met ingang van 3 november 2008 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2008 numac 2008000952 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Frédéric Duterme benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, e Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Muriel Wauthion benoemd tot rijksambtena(...)
^