Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Union professionnelle des Entreprises d'Assurances belges et étrangères opérant en Belgique « U.P.E.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en Statuten - Beroepsvereningen : 1947, nr. 556 Herziening van de in het Frans gestelde statuten,

bron
raad van state
numac
2006038046
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Union professionnelle des Entreprises d'Assurances belges et étrangères opérant en Belgique « U.P.E.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen Statuten - Beroepsvereningen : 1947, nr. 556 Herziening van de in het Frans gestelde statuten, bekrachtiging van de in het Nederlands gestelde statuten

Artikel 1.Er wordt een beroepsvereniging gesticht onder de benaming : "Assuralia", beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, hierna genaamd "vereniging".

De zetel van de vereniging is gevestigd in Brussel, waaronder de gehele Brusselse agglomeratie wordt verstaan.

Het werkingsgebied van de vereniging strekt zich over geheel België uit.

Artikel 2.Het doel van de vereniging is de studie, bescherming en ontwikkeling der beroepsbelangen van haar leden.

In die zin wordt de vereniging belast met een dienstverlenende opdracht, met name inzake : 1° representatie en dialoog;2° coördinatie;3° studie en overleg;4° informatie en bewustmaking;5° opleiding.

Artikel 10.De vereniging wordt bestuurd door een directieraad. Buiten de Voorzitter, de beide Ondervoorzitters en de gedelegeerd bestuurder is de directieraad samengesteld uit ten hoogste 26 leden.

Zij worden als volgt verkozen : a) De leden van de directieraad worden verkozen voor een duur van vier jaar bij geheime stemming en bij gewone meerderheid door de algemene vergadering. De algemene vergadering moet ten minste een lid kiezen uit een lijst kandidaten die door de geassocieerde leden wordt voorgedragen, en een ander lid uit een lijst die door de toetredende leden wordt voorgelegd.

De voordracht van de andere kandidaten gebeurt veertien dagen voor de verkiezing, bij afzonderlijke brief voor elke kandidaat door ten minste vijf effectieve leden. Ten minste acht dagen voor de verkiezing stelt de voorzitter alle leden van de vereniging, door een omzendbrief, in kennis van deze kandidaatstellingen.

Indien het aantal kandidaten het aantal te verlenen mandaten overtreft, zijn de kandidaten verkozen die het hoogste aantal stemmen behaald hebben.

Minstens zes weken voor de verkiezingen herinnert de voorzitter alle leden van de vereniging aan deze verkiezingen; de rappelbrief bevat de tekst van dit artikel der statuten.

De voorzitter en de leden van de directieraad moeten, in voorkomend geval, van de ondernemingen die zij vertegenwoordigen, de schriftelijke toestemming krijgen om deel uit te maken van de directieraad.

Het geheel van de leden van de directieraad is, in de mate van het mogelijke, representatief voor de volgende onderscheiden belangengroepen : nationale en buitenlandse, grote, middelgrote en kleine ondernemingen, de belangrijkste verzekeringsbranches, de gewesten waar in België zetels gevestigd zijn. b) De voorzitter wordt verkozen voor een duur van twee jaar bij geheime stemming en bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering. De voordracht van de kandidaten gebeurt door de directieraad, ten minste één maand voor de verkiezing en op voorstel van het uitvoerend comité.

Ten minste vijftien dagen voor de verkiezing worden alle leden van de vereniging, door een omzendbrief, in kennis gesteld van de kandidaatstellingen.

De voorzitter moet ofwel toetredend lid zijn van de vereniging, ofwel een werkend lid gewest zijn.

De voorzitter stelt zijn mandaat ter beschikking op de eerste lgemene vergadering die volgt op zijn 65ste verjaardag. Hetzelfde geldt als de Voorzitter voor zijn 65ste verjaardag gepensioneerd wordt of bij welke onverenigbaarheid ook met de uitoefening van zijn mandaat.

Het mandaat van de voorzitter is hernieuwbaar. Indien evenwel de Voorzitter uit een aangesloten onderneming komt en indien zijn mandaat een eerste maal werd hernieuwd, kan hij nadien nog slechts worden herverkozen op voorwaarde dat zijn mandaat ten minste twee jaar onderbroken werd.

Voor het geval de voorzitter niet gekozen wordt onder de aangesloten ondernemingen, kan hij geroepen worden door de directieraad op voorstel van het uitvoerend comité, om de bevoegdheden en opdrachten uit te oefenen die toegewezen zijn aan de gedelegeerd bestuurder, wanneer deze post vacant is. c) Gelijktijdig met de voorzitter en volgens dezelfde procedure worden de beide ondervoorzitters van de vereniging, waarvan enkel één afkomstig is uit een onderlinge verzekeringsvereniging, verkozen onder de leden van de directieraad.d) De functie van Gedelegeerd Bestuurder behoort toe aan het lid van de directieraad dat verkozen wordt uit de lijst die door de toetredende leden van de vereniging wordt voorgedragen.

Artikel 11.De directieraad wordt voor de helft om de twee jaar hernieuwd. De eerste helft uittredende leden wordt door loting aangeduid. Indien het aantal leden oneven is, wordt het aantal van diegenen die de eerste maal uittreden, verkregen door het totaal van het aantal leden min één te delen door twee.

Het mandaat kan steeds door de algemene vergadering herroepen worden.

De vervanging van overleden of ontslagnemende leden van de directieraad gebeurt ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering, zonder dat de in artikel 10 bepaalde termijnen in acht genomen moeten worden, behoudens die van de acht dagen voor de verkiezing die voor de kennisgeving van de kandidaten bepaald is. Het aldus verkozen lid van de directieraad voltooit het mandaat van diegene welke hij vervangt.

Artikel 17.Het uitvoerend comité is ermee belast de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder in hun opdrachten bij te staan. Benevens de voorzitter, de beide ondervoorzitters en de gedelegeerd bestuurder, is het uitvoerend comité samengesteld uit ten hoogste 9 leden die door de directieraad uit zijn midden verkozen worden en die representatief zijn voor de verschillende categorieën van leden van de vereniging; zullen zoveel mogelijk de leden van het comité representatief zijn voor de grote, middelgrote en kleine ondernemingen, de verschillende verzekeringsbranches en de gewesten van het land.

Het uitvoerend comité heeft de bevoegdheden die de directieraad het overdraagt, meer bepaald als reflectieorgaan inzake strategische, politieke en patronale aangelegenheden. In het kader van zijn bevoegdheden beschikt het over een recht van initiatief en van injunctie.

De resoluties van het uitvoerend comité worden met een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen.

De uittredende voorzitter die binnen een verzekeringsonderneming een actieve rol blijft uitoefenen, mag op voorstel van het uitvoerend comité de vergadering blijven bijwonen met raadgevende stem.

Bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State, Ve Vakantiekamer, op 14 juli 2006.

Voor de hoofdgriffier van de Raad van State, M.-Chr. MALCORPS, griffier.

^