Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 22 juni 2002

Examen waarbij de referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. Het Ministerie van Justitie zal binnenkort een bijzonder taalexamen organiseren waarbij de laureate(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009600
pub.
22/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Examen waarbij de referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. - Zittijd van juli 2002 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort een bijzonder taalexamen organiseren waarbij de laureaten van de examens, ingericht voor referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie, het bewijs moeten leveren van de kennis van het Duits, overeenkomstig voormelde wet.

De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 14 juli 2002, bij middel van een kopie van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier opgestuurd worden bij aangetekende zending aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, R.O./taalexamens - (kandidaat-referendaris), Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. Aanvragen na die datum ingediend, komen niet in aanmerking.

De postdatum geldt als bewijs. De examinandus vermeld zijn volledige identiteit.

Het examengeld bedraagt 5 EUR. Dit bedrag dient bij de inschrijving gestort te worden op prk. 679-2005505-30 van het Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst personeelszaken, R.O./examens, (kandidaat-referendaris), Diverse Ontvangsten.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST Voor elke inlichting gelieve u te wenden tot Schellemans, Ilse, 02-542 66 22

^