Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002003298 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) « Route de la Basse-Sambre », een grond voor een oppervlakte van 1 a 60 ca, gekadastreerd of het ge(...) type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie type wet prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002009599 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsgebied van het hof van beroep te Gent Plaatsvervangend voorzitter : De heer Janssen, (...) type wet prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002009600 bron ministerie van justitie Examen waarbij de referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. Het Ministerie van Justitie zal binnenkort een bijzonder taalexamen organiseren waarbij de laureate(...) type wet prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002000506 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002009598 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2002, die in werking treden op de datum van de eedafleggingen : - is Mevr. Caluwé, N., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot - is Mevr. Renap, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwer(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002016142 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of van de nieuwe federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002021249 bron arbitragehof Arrest nr. 95/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer 2394 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging en de vordering tot gedeeltelijke schorsing van de artikelen 1, 18, 19, 22 en 65 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslag(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002021248 bron arbitragehof Arrest nr. 93/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer 2242 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende Belgacom, ingesteld door P. Richard. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorz wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep Bij verzoekschrift dat aan (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002021264 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij negen arresten nrs. 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390, 105.393, 105.394, 105.388 en 105.391 van 5 april 2002 in zake J.-M. Rocks « Houdt artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001, waarbij besloten wordt tot bekrachtig(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002027565 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn in het toezichtsgebied verbonden met de varkenspest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002000433 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 22 betreffende de problematiek van de behandeling van de aanvragen met betrekking tot de uitrusting en de bewapening van de gemeentepolitie/lokale politie type omzendbrief prom. 22/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002000432 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 21 betreffende de overgooier van de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002020173 bron nationale bank van belgie Bericht De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Vlaamse Gewest op donderdag 11 juli 2002 zullen gesloten blijven. type bericht prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002021265 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2002, heeft d Die zaak is ingeschreven onder nummer 2440 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 26 april en 24 mei 2002 en in uitvoering van Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur : INTERPRETAT(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2002 numac 2002003289 bron ministerie van financien Rentenfonds. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, wordt de heer Van Driessche, Omer, Auditeur-generaal van Financiën bij de Administratie der Thesaurie, benoemd tot lid van het Comité van het Rentenfonds.
^