Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 11 december 1999

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - **** **** Aanlegging van **** voor verscheidene afdelingen Bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - **** ****, ****(...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - **** zijn of burger van de **** ****(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024020
pub.
11/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


**** Instituut Volksgezondheid - **** **** (vroeger Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie) Aanlegging van **** voor verscheidene afdelingen Bij het **** Instituut Volksgezondheid - **** ****, **** **** 14, 1050 ****, worden **** van wetenschappelijk personeel opgesteld.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - **** zijn of burger van de **** ****; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de **** voldaan hebben (voor de mannelijke kandidaten); - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - de door de commissie vastgestelde speciale wetenschappelijke geschiktheid bezitten : Voor het **** **** : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de scheikunde en de biologische wetenschappen. Ze moeten het bewijs leveren van een grondige kennis van de **** en nationale normen inzake ****. Een praktische ervaring in de **** in de **** is een pluspunt.

Voor de afdeling Bacteriologie : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de ****.

Ze moeten een ervaring met de klassieke en nieuwe bacteriologische technieken (culturen, **** technieken, **** technieken) kunnen aantonen.

Voor de afdeling **** **** : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de biologie en/of de ****. **** in de neuropathologie en in de controle van levende **** vaccins is een pluspunt.

Voor de afdeling Mycologie : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de biologie en/of de **** **** moeten grondige kennis en ervaring kunnen bewijzen in de medische mycologie. **** in één van de volgende domeinen is een pluspunt : - **** infecties; - **** en **** technieken; - administratie van een verzameling van microorganismen en wetgeving terzake; - uitbouwen van een systeem van ****.

Voor de afdeling **** en Biotechnologie : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de **** en de ****. Ze moeten ervaring aantonen met de moleculaire biologie, meer bepaald in een van de volgende domeinen : ****, genetische ****, **** ****, **** planten en derivaten. Een ervaring in de volgende domeinen is een pluspunt : de wetgeving en de normen op ****, **** en internationaal niveau met betrekking tot de biotechnologie en de ****.

Voor de afdeling Geneesmiddelen : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de geneesmiddelen en/of de scheikunde. **** **** ervaring in het domein van de **** is een pluspunt.

Voor de afdeling **** : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de scheikunde.

Ervaring met de analytische scheikunde, meer bepaald in het domein van de residus- of de **** in de **** is een pluspunt.

Voor de afdeling Epidemiologie : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de geneeskunde en moeten een grondige kennis bewijzen in de volksgezondheid in het algemeen en de epidemiologie in het bijzonder. Een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen is een pluspunt : - toezicht op overdraagbare ziekten; - toezicht op **** infecties; - **** in de gezondheidsdiensten; - ****.

Voor de afdeling Toxicologie : - De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma dat een voldoende basis is voor een grondige kennis van de toxicologie.

Een basiskennis in de toxicologie evenals een ervaring in het ontwikkelen van **** testen zijn pluspunten.

Voor de afdeling Klinische Biologie : - De kandidaten moeten houder zijn, ofwel van het diploma van arts of van doctor in de genees, heel- en verloskunde en geneesheer specialist erkend voor de klinische biologie, of drager zijn van het diploma van apotheker en erkend zijn om prestaties van klinische biologie uit te voeren.

De vereiste diploma's moeten einddiploma's zijn, na ten minste vier jaar studie, uitgereikt door een universiteit of door één van de instellingen die ermede gelijkgesteld zijn door één van de Gemeenschappen of door een examencommissie die voor het toekennen van de academische graden door de Staat of één van de **** is ingesteld.

In geval van aanwerving van een burger van de **** **** houder van een diploma zoals bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel uitgereikt door een andere dan een **** instelling, zal de Commissie voor werving en selectie van het **** Instituut Volksgezondheid - **** **** vooraf de geldigheid van het door de kandidaat voorgelegde diploma nagaan, overeenkomstig de procedure die omschreven is in bijlage ****, hoofdstuk ****, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****.

**** inlichtingen omtrent deze betrekkingen, de bezoldiging, ****., kunnen bij voormelde instelling ingewonnen worden.

De kandidaturen moeten, samen met een curriculum vitae, een eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken, binnen 30 kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, bij ter post aangetekend schrijven gericht worden aan de voorzitter van de Commissie van werving en bevordering van het **** Instituut Volksgezondheid - **** ****, **** **** 14, 1050 ****. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

^