Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis type wet prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999024020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - **** **** Aanlegging van **** voor verscheidene afdelingen Bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - **** ****, ****(...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - **** zijn of burger van de **** ****(...) type wet prom. 12/01/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015027 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 27 februari 1998 (2) type wet prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, Bijlage, Proces-Verbaal van ondertekening, en Gezamenlijke Verklaringen, gedaan te Florence op 21 juni 1996 (2) type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015090 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 mei 1997 (2) type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 (2) type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015092 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 april 1997 (2) type wet prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en Bijlage, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 (2) type wet prom. 03/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979 type wet prom. 05/05/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015162 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen , en Bijlagen I en II, gedaan te Genève op 31 mei 1985 (1) type wet prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015179 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 type wet prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015178 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 type wet prom. 09/02/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015191 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimte Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 (2) (3) type wet prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking, gedaan te Brussel op 16 november 1995 type wet prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, gedaan te Montrael op 24 februari 1988 type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 3 mei 1996 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012179 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de tewerkstellingsakkoorden type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999014111 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van economische zaken Lijn 147. Sambreville-Fleurus. - Wijziging van het tracé van de aardgasvervoerleiding van de N.V. DISTRIGAZ op het grondgebied van de gemeente Fleurus Bij koninklijk besluit van 28 januari 1999 wordt de N.V. Distrigas, Kunstlaan 31, te 1040 Brus (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999011381 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 22 oktober 1999 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Heller Europe (...) type ministerieel besluit prom. 06/08/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999022838 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de lijst van de representatieve studentenverbonden erkend op communautair vlak voor de academiejaren 1999-2000, 2000-2001 en 2001-2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999029671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de fondsen die ermee verband houden en bij het Fonds voor Opleiding tot het Onderzoek in Nijverheid en Landbouw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Pedagogische gemeenschapscommissie ingericht door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 1997 is de heer D'Anethan, Robert, eerste adviseur, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang van 1 februari 1998. Het is de belanghebbende toege Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 1997 is de heer Paron, Pi(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Promotie bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 wordt de heer Hayez Jean Philippe, Hoofddirecteur der Interventies benoemd in de gra Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 worden de heren Somers Em(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999036456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999036470 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999011385 bron ministerie van economische zaken BELTEST Lijst van geaccrediteerde instellingen afgesloten op 15.10.1999 Gedurende de normale termijn van de geldigheid van een accreditatie van 3 jaar is de instelling onderworpen aan een tussentijds toezichtsprogramma. Na het verstrijken van De letters T en I vermeld na het certificaat nummer, verwijzen respectievelijk naar een accreditati(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999029670 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2000 Voorzitter : Kestens, Paul, emeritus hoogleraar aan de « U.C.L. », Tweehuizenweg 77/6, 1200 Brussel. Vast secretaris : de Scoville, Albert, emeritus Eerste ondervoorzitter : Lefebvre, Pierre, gewoon hoogleraar aan de « U.Lg », avenue du Bout du (...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 25 juni 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 3 mei 1999 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk EVERE. - Bij besluit van 7 juli 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 april 1999 waarbij (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999003219 bron ministerie van financien Rentenfonds. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 worden Mevr. Masai, Françoise, en de heer Smets, Jan, directeurs van de Nationale Bank van België, benoemd tot leden van het Comité van het Rentenfonds, in vervanging van de he (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999003319 bron ministerie van financien Nationale Bank van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt de heer De Geyter, Marc, agent van de Nationale Bank van België te Turnhout, benoemd tot agent te Leuven met ingang van 1 maart 1999. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999029628 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de médecine de Belgique". - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1999 : wordt erkend de verkiezing tot titelvoerende lid van de "Académie royale de médecine de Belgique" van de heer Professor wordt erkend de verkiezing tot buitenlandse ereleden van de "Académie royale de médecine de Be(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/1999 numac 1999031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan van het huizenblok 285 SCHAARBEEK. - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht op 30 september 1999 haar goedkeuring aan het basisdossier van he Aan de goedkeuring van dit basisdossier zijn voorwaarden verbonden, overeenkomstig artikel 54 van d(...)
^