Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 juni 2020
gepubliceerd op 06 juli 2020

Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020041979
pub.
06/07/2020
prom.
30/06/2020
ELI
eli/wet/2020/06/30/2020041979/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

30 JUNI 2020. - Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Voorlopige kredieten

Art. 2.Voorlopige kredieten, welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting voor het begro-tingsjaar 2020 worden geopend voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 ter grootte van de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabellen.

De uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de organieke fondsen worden voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geraamd op de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

De aanrekeningen van de secties 02 - Kanselarij van de Eerste Minister, 06 - FOD Beleid en Ondersteuning, 12 - FOD Justitie, 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, en Ontwikkelingssamenwerking, 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking, 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 24 - FOD Sociale Zekerheid en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de begroting mogen gebeuren volgens de aangepaste programmastructuur en de codering van de aangepaste basisallocaties vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

Art. 3.Facultatieve toelagen kunnen worden verleend op basis van de in de algemene uitgavenbegroting alsook in de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018 opgenomen specifieke bepalingen.

Art. 4.§ 1. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel " en "11.00.04 - Ander dan statutair personeel " alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen. § 2. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon - en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12, 72 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99. § 3. In afwijking van paragraaf 2 mogen de erin bedoelde basisallocaties binnen éénzelfde sectie van de begroting eveneens naar de basisallocaties 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 en 21.60.02 worden herverdeeld. § 4. 1°. In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en onverminderd de bepalingen van de paragrafen 1 tot 3 en 5 tot 7, mag de bevoegde voorzitter van het directiecomité, mits het akkoord van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties herverdelen.

De voorgestelde verhogingen mogen echter een maximumbedrag van 100 000 euro per basisallocatie niet overschrijden. Wanneer eenzelfde basisallocatie het voorwerp is van opeenvolgende verhogingen worden de bedragen samengeteld voor de toepassing van deze bepaling.

Deze afwijkingen zijn ook van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen aan de voorzitter van het directiecomité deze voor de chef defensie is, en op de Federale Politie, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen is aan de commissaris-generaal; 2°. De voorzitter van het bevoegde directiecomité kan de bevoegdheid die punt 1° hem verleent delegeren aan de stafdirecteur Budget en Beheerscontrole of aan de ambtenaar die deze functie uitoefent, voor het maximumbedrag dat hij vaststelt in de delegatieakte, maar dat niet meer mag bedragen dan 100 000 euro.

Deze delegatieakte wordt meegedeeld aan de bij zijn departement geaccrediteerde Inspectie van Financiën en aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning; 3°. Als de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning afwezig of verhinderd is, wordt de bevoegdheid die deze paragraaf hem verleent uitgeoefend door een adviseur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning; 4°. Deze afwijkingen zijn niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleids-organen van de ministers en de staatssecretarissen. § 5. 1°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en van paragraaf 1 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van allerhande basisallocaties « 11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel » en « 11.00.04 - Ander dan statutair personeel » evenals de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van de secties 16 en 17 van de begroting herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01 op volgende wijze: - Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01; 2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, en van paragraaf 2 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon - en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74 van de secties 02, 05, 14, 16 en 17, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01, op volgende wijze: - Bovenvermelde kredieten van sectie 02 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 1 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 06 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 9 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 14 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 2 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99; 3°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 19.55 21 61.41.03 en 19.55 22 41.40.02 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van activiteit 5 van programma 30/6 van sectie 01 en mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 46.60 11 33.00.01 en 46.61 12.11.23 herverdeeld worden met de overeenkomstige kredieten van activiteit 4 van het programma 30/6 van sectie 01; 4°. De vereffeningskredieten van de basisallocaties van deze paragraaf mogen mutatis mutandis eveneens herverdeeld worden onder dezelfde voorwaarden. § 6. In afwijking van artikel 52 van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten en van de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, worden herverdelingen enkel toegestaan in sectie 01 van de begroting binnen de grenzen van de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van elke activiteit van het programma 30/6. Deze afwijking geldt niet voor de activiteiten 6,7 en 8 van het voormelde programma 30/6, die onderling herverdeeld mogen worden. § 7. 1°. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de basisallocaties van de volgende programma's: 02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 en 44.55.2; 2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, kunnen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van de programma's opgenomen onder punt 1° hierboven slechts worden herverdeeld binnen elk van deze programma's.

Art. 5.Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 6.In afwijking van artikel 48, derde lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 7.De bijzondere departementale bepalingen van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, van de wet van 11 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en van de wet van 21 december 2018 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 mogen mutatis mutandis worden toegepast voor de uitvoering van deze wet.

De vastleggingsmachtigingen van de organieke fondsen worden vastgesteld als volgt: - Fonds in het kader van het migratiebeleid (Programma 13.55.2): 2 465 000 euro; - Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMIF) en interne veiligheid (ISF) (Programma 13.71.1): 9 582 000 euro; - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen - Programmatie 2014-2020 (Programma 44.56.6): 3 637 000 euro.

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat mogen de organieke fondsen die tijdens het begrotingsjaar 2018 een debetpositie in vastleggingen en vereffeningen mogen vertonen een debetpositie vertonen ten belope van dezelfde bedragen.

Art. 8.In uitvoering van artikel 2, eerste lid, 3° , b), van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de hieronder vermelde lijst de entiteiten gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie:

Sector

Omschrijving

FOD/SPF

Libellé

Secteur

EN_61046

Belgische Mededingingsautoriteit

32

Autorité belge de la concurrence

EN_61046

EN_62002

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

32

Institut belge des services postaux et des télécommunications

EN_62002

EN_62018

Studiecentrum voor Kernenergie

32

Centre d'études de l'énergie nucléaire

EN_62018

EN_62019

Instituut voor de Nationale Rekeningen

32

Institut des comptes nationaux

EN_62019

EN_62020

Koninklijk Filmarchief België

46

Cinémathèque royale de Belgique

EN_62020

EN_62022

Koninklijk Gesticht van Mesen

16

Institution royale Messines

EN_62022

EN_62023

Agentschap Buitenlandse Handel

14

Agence pour le Commerce extérieur

EN_62023

EN_62025

Instituut voor gerechtelijke opleiding

12

Institut de formation judiciaire

EN_62025

EN_62026

Nationale Arbeidsraad

23

Conseil national du travail

EN_62026

EN_62027

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

32

Conseil central de l'économie

EN_62027

EN_62028

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

32

Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises

EN_62028

EN_62036

Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.

25

Fonds d'aide médicale urgente

EN_62036

EN_62037

NV Paleis voor Schone Kunsten

02

SA Palais des beaux-arts

EN_62037

EN_62040

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas

32

Commission de régulation de l'électricité et du gaz

EN_62040

EN_62041

NV Fonds Spoorweginfrastructuur

33

SA Fonds Infrastr. ferroviaire

EN_62041

EN_62048

UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

07

UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

EN_62048

EN_62049

MYRIA - Federaal Migratiecentrum

07

MYRIA - Centre fédéral Migration

EN_62049

EN_65001

VZW Egov

07

ASBL Egov

EN_65001

EN_65003

VZW Sociaal Verwarmingsfonds

32

ASBL Fonds social chauffage

EN_65003

EN_65009

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

32

Commission des normes comptables

EN_65009

EN_65017

EIG EURIDICE

32

EIG EURIDICE

EN_65017

EN_65026

NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

32

ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies

EN_65026

EN_65027

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

16

Patrimoine de l'Ecole royale militaire

EN_65027

EN_65030

NV APETRA

32

SA APETRA

EN_65030

EN_65031

NV ASTRID

13

SA ASTRID

EN_65031

EN_65032

NV Belgoprocess

32

SA Belgoprocess

EN_65032

EN_65034

NV Certi-fed

18

SA Certi-fed

EN_65034

EN_65035

NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap

14

SA Enabel, Agence belge de Développement

EN_65035

EN_65040

NV Congrespaleis

46

SA Palais des Congrès

EN_65040

EN_65041

NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

18

SA Société belge d'investissement international (SBI)

EN_65041

EN_65042

BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

14

BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement

EN_65042

EN_65043

NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

18

SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)

EN_65043

EN_65045

NV Zephyr-Fin

18

SA Zephyr-Fin

EN_65045

EN_65050

Consumentenombudsdienst

32

Service de médiation pour le consommateur

EN_65050

EN_65052

Ombudsdienst voor energie

32

Service de médiation pour l'énergie

EN_65052

EN_65065

Cel.fin informatieverwerking

12-18

Cellule de traitement des Information Financières

EN_65065

EN_65067

NV Dexia

18

SA Dexia

EN_65067

EN_65068

Drukkerijmuseum

46

Imprimerie du musée

EN_65068

EN_65070

Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV)

25

Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)

EN_65070

EN_65071

CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen

32

CNP - Commission des provisions nucléaires

EN_65071

EN_65074

ACADEMIA BELGICA

46

ACADEMIA BELGICA

EN_65074

EN_65080

Infrabel

33

Infrabel

EN_65080

EN_65081

TUC RAIL

33

TUC RAIL

EN_65081

EN_65085

WOOD PROTECT NV

33

WOOD PROTECT SA

EN_65084


Sectie 01 - Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 9.De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 5 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen.

In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarins ten laste te nemen.

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 10.Onverminderd artikel 3, mogen toelagen toegekend worden : Programma 21/01: Beheersorganen: Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 31/1 - Externe Communicatie : Subsidies aan verenigingen, instellingen en lokale overheden voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie;

Programma 33/1 - Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling: Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 34/1 - Cybersecurity : Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de opdrachten van het CCB (Center for Cyber Security Belgium) passen;

Programma 35/0 - Federale interneauditdienst : Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 36/1 - Zetelbeleid: Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Specifieke dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de nodige investeringen voor de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School.

Sectie 06 - FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 11.De provisionele kredieten ingeschreven op het programma 90/1 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van de artikelen 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen.

Art. 12.Toelagen kunnen worden toegekend aan de erkende verenigingen van slachtoffers van thalidomide zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap type wet prom. 05/05/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap. - Duitse vertaling sluiten betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Art. 13.De Minister die bevoegd is voor Landbouw, wordt gemachtigd om het niet benutte deel van de middelen overgeschreven door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid terug te betalen door middel van een uitgave aan te rekenen op de kredieten op het programma 06.80.1 "fipronil-crisis".

Sectie 12 - FOD Justitie

Art. 14.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgend organisme: PROGRAMMA 51/0-BESTAANSMIDDELEN Toelage aan Europris.

Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken

Art. 15.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden: Programma 50/6 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen: Toelage aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en aan de hulpverleningszones voor het aankopen van bijzonder materieel voor de brandweerdiensten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico;

Programma 54/8 - Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten: 1° Subsidie aan de hulpverleningszone van West-Vlaanderen Zone 1 om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode;2° Subsidie aan de hulpverleningszone van Henegouwen-centrum om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode;3° Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones.

Art. 16.In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 10 000 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 17.In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van artikel 19, § 1, van deze wet, kunnen er voor het departement herverdelingen van basisallocaties gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 en 54.01.110003.

Art. 18.De ontvangsten voor orde komende van de Nationale Kas voor Rampenschade in uitvoering van artikel 219 tot en met 222 (titel IV) van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C. Ze zullen aangewend worden om alle uitgaven te dekken die worden verricht in uitvoering van de artikelen 35 tot 41 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 19.In afwijking van artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen, en in afwijking van artikel 62, § 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat worden de beschikbare middelen van het Fonds voor risico's van zware ongevallen voorzien in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, ten belope van 4 miljoen euro, van bestemming veranderd en bij het Fonds voor de preventie van zware ongevallen voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toegevoegd.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 20.De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 984 541 729 euro.

Art. 21.Binnen de perken van de basisallocatie 16.50.22.81.12.01 kunnen terugvorderbare voorschotten worden verleend in het kader van de steunovereenkomsten die worden goedgekeurd door de Minister bevoegd voor de Economie en de Minister van Defensie of, bij delegatie, door het Stuurcomité Essentiële Veiligheidsbelangen, in het kader van de realisatie van projecten ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van België.

Art. 22.De Minister van Defensie is gemachtigd ten belope van 4 700 000 euro de ontvangsten aan te wenden die voortvloeien uit de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de "Federal Reserve Bank of New York" in het kader van de overheidsopdrachten nopens de levering van de vliegtuigen, logistieke steun, grondinstallaties en bijkomende kosten voor het geheel van de F-16 vloot.

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 23.In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en in afwijking van artikel 4 van de huidige wet, kunnen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties van programma's 44/3 en 80/3 enkel onder elkaar worden herverdeeld, binnen elk van deze programma's.

Art. 24.De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Europees of internationaal gesubsidieerde projecten worden geboekt op de rekening 17.87.07.52.76 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om de Europese of internationale financiering door te storten aan de projectpartners, en om teveel ontvangen subsidies terug te storten.

Art. 25.De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van betalings- en terugbetalingsverrichtingen van bezoldigingen voor rekening van andere departementen of diensten, van buitenlandse of internationale instellingen, of van andere derden worden geboekt op de rekening 17.87.07.50.74 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken. Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 3 000 000 euro.

Art. 26.De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de betalings- en terugbetalingsverrichtingen voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten, in het raam van het protocol met de vervoersmaatschappijen tot regeling van de betaling van de tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van het personeel voor hun verplaatsingen van en naar de plaats van het werk worden geboekt op de rekening 17.87.07.51.75 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken. Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 1 200 000 euro.

Sectie 18 - FOD financiën

Art. 27.In afwijking van artikel 138, § 1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt Delcredere, een administratieve openbare instelling met beheersautonomie die opereert onder de naam "Credendo Export Credit Agency" gemachtigd om zijn algemene boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Art. 28.De Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar wordt gemachtigd om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de Koninklijke Munt van België te schenken, voor een maximumbedrag van 10 000 euro.

Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Art. 29.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen: Programma 21/1 - Internationale samenwerking: - Deelneming in de uitvoering van initiatieven betreffende de bilaterale sociale samenwerking opgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie of met een derde land; - Toelagen aan internationale organisaties (I.A.B., Raad van Europa, Europese organisaties...), aan erkende of geaggregeerde niet-gouvernementele organisaties, aan Belgische onderzoeksinstituten.

Sectie 24 - FOD Sociale zekerheid

Art. 30.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden: Programma 57/2 - Subsidies bevordering sociale vooruitgang: 1° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard actief zijn op het gebied van gezinsbeleid; 2° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard deelnemen aan de bevordering van de sociale zekerheid (studies, onderzoeken, studiedagen, diverse initiatieven, informatie en propaganda betreffende de verschillende takken van de sociale zekerheid...) 3° Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en aan de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in uitvoering van artikel 11 van deze wet. Programma 57/6 - Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie: Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) in het kader van het Europese project.

Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Art. 31.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen: Programma 51/4 - Psychosociale gezondheidszorg: 1° Toelagen aan pilootproject "Alcoholeenheid in ziekenhuizen : sensibilisering, vorming en uitbouw van een zorgtraject ter ondersteuning van het personeel bij de behandeling van alcoholproblemen";2° Toelage aan pilootproject nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik met inbegrip van nieuw model van kwaliteitsmetingen;3° Toelage aan een project ter bevordering van de toegang tot, door internationale conventies gecontroleerde, verdovende middelen;4° Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen. Programma 52/1 - Basisgezondheidszorg: Toelagen voor de ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan;

Programma 52/2 - Crisisbeheer: Toelagen voor coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers;

Toelage aan de « Université Libre de Bruxelles (ULB) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in Belgïe;

Toelage aan de Universiteit Antwerpen (U. Antwerp ) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in Belgïe;

Programma 54/1 - Sanitair beleid: Toelagen als aandeel in de werkingskosten van de internationale organisaties OIE (waarbinnen het FAVV een vertegenwoordiging heeft), EPPO en FAO (2 organisaties waarbinnen DG4 een vertegenwoordiging heeft);

Programma 55/1 - Multilaterale en strategische zaken: 1° Bijdrage aan het African Elephant Fund (UNEP);2° Bijdrage aan het African Carnivors Initiative in het kader van 2 conventies CITES en CMS; 3° Toelagen aan nationale en internationale verenigingen/organisaties m.b.t. het leefmilieu. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, vzw Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea);

Programma 60/2 - Beheer grondstoffenfonds: Toelage aan de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF).

Sectie 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 32.Onverminderd artikel 3, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen: Programma 42/5 - Toelagen aan externe organismen: Toelage aan de ivzw Myrrha.

Programma 42/8 - Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de gezamenlijke onderneming voor Iter en andere fusie-activiteiten: 1° Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK?CEN) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;2° Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;3° Toelage aan de Franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;4° Toelage aan de Nederlandstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie; Programma 44/6 - Toelagen aan externe organismen: Bijdrage ILZSG ;

Programma 46/4 - Toelagen aan externe organismen: 1° Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC);2° Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP, WELMEC, EURAMET). Sectie 44 - POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 33.In afwijking van artikel 4 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.56.7.1.12.11.01 van het programma 56/7 naar de basisallocatie 44.56.7.1.35.10.01 herverdeeld worden.

Sectie 46 - POD Wetenschapsbeleid

Art. 34.Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen: Programma 60/1 - Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak: Toelage aan de ivzw Myrrha voor het project Myrrha;

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen: Toelage aan de vzw "Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland". HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 35.Deze wet treedt in werking op 1 juli 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 55-1300.

Integraal verslag : 25 juni 2020.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^