Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 april 2021
gepubliceerd op 10 mei 2021

Wet houdende de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021041188
pub.
10/05/2021
prom.
28/04/2021
ELI
eli/wet/2021/04/28/2021041188/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

28 APRIL 2021. - Wet houdende de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 wordt, voor wat de secties 16 - "Ministerie van Landsverdediging", 18 - "FOD Financiën" en 32 - "FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie" betreft, aangepast overeenkomstig het totaal van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste krediettabel. HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 3.De tekst van artikel 2.32.1 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, wordt als volgt aangevuld: "PROGRAMMA 44/4 - ONDERZOEKSPROGRAMMA - Toelagen in kader van de steun voor strategische projecten in kader van veiligheid en defensie" HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 4.De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 5.Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondingen deze wet af, beleven dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 55-1859 Integraal verslag : 22 april 2021

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^