Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021041188 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021055674 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van De Haspe, Robert René François De heer De Haspe, Robert René Fr Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021020906 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, wordt mevrouw Sofie CALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van het saldo van de toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 door de gemeente Evere type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031338 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 januari 2021, wordt de heer Luc VAN BEVEREN, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031344 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2020, wordt mevrouw Jessica VANDEVELDE, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januari 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031343 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2020, wordt de heer Tom VAN HOOF, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 8 augustus 2020. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031345 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2020, wordt de heer Wouter PEREBOOM, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 januari 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031347 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Werner CARMANS, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché architect, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 oktober Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031346 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de heer Wim VERNAILLEN, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 april 2020. Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt de heer Julian MATERNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2021, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2021 `s avonds, is mevr. Meeus L., secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, op haarverzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aa Bij koninklijk besluit van 8 april 2021 wordt mevr. Aertsen E. definitief benoemd in de klasse (...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031434 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "HR Rail" die van rechtswege zal optreden als voorzitter van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor handel in brandstoffen, houdende de toekenning van een eenmalige "corona-vergoeding" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het Solidariteitsreglement van het "Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van artikel 8, twaalfde lid aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie 2020 voor bepaalde functies (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een éénmalige premie 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021020917 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Cécile DEVOS in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031294 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2019 tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel type ministerieel besluit prom. 15/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 05/05/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van de bijkomende tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden, van kankerpatiënten en in het kader van de revalidatie in geval van vervoer met een ziekenwagen wegens de gezondheidsmaatregelen genomen in het kader van de COVID-19- pandemie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021201709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is de BV Credim, Franklin Rooseveltlaan 349 bus B11 te 9000(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021201856 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021201857 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 42 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021201859 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van organisatieafdeling 15 en programma 42 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021201858 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021202227 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 05/05/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021202286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren

beschikking

type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021020822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type beschikking prom. 16/02/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031044 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de Gewestelijke Grondallianties, hun erkenning en hun financiering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031281 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2021, worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument bepaalde delen van de voormalige zetel van de Bank Lambert, gelegen Marnixlaan 24 in Brussel, - de gevels en daken van de vleugels Marnix I, II en III evenals: - voor de vleugel Marnix I (19(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031282 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 2021, wordt beschermd als monument door uitbreiding de totaliteit van het gebouw gelegen Congresplein 2, Koningsstraat 150-152 en Vandermeulenstraat Het goed is ten kadaster te Brussel bekend, 4de afdeling, sectie C, 1ste blad, perceel nr. 1132s2.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202248 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2021 wordt mevr. Anne-Françoise Cannella tijdelijk benoemd tot adjunct-Administratrice-generaal bij het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale,(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2021 wordt mevr. Françoise Lannoy tijdelijk benoem(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202239 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders Materiaalbeheerders (niveau A1) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21137 Solliciteren kan tot 24/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie Attaché communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20054 Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2020 (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie Attaché légalisaties en parlementaire vragen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20055 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202273 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders IT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21113. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 ap(...) De publicatiedatum wordt uitgesteld naar 10 mei 2021. Solliciteren kan tot 24/05/2021 via www.se(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021020907 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Jasmien THYS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021020908 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Annemie ZENNER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, wordt de heer Frédéric PONCELET, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031317 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. GILSON THIERRY G, met ingang van 01.03.2021 M. NGUYEN THI HOA, met ingang van 01.03.2021 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031316 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. DUJARDIN JANA, met ingang van 01.09.2020 M. KOZLARLI SINEM, met ingang van 15.11.2020 M. M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031340 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, wordt de heer Koen SURMONT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031339 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2021, wordt de heer Michiel MAES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2021. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031341 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2021, wordt mevrouw Gizem DONMEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 januari 2021. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021031342 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2021, wordt de heer Jan VAN DEN BROECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 202 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau 1) voor **** **** ****. - ****: ****21104 Solliciteren kan tot 31/05/2021 via ****.****.**** De gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202099 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 6 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "AG INTERSPAN TSCHOPP", gevestigd Gewerbezone 62 te 6018 B Bij beslissing van 6 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Over(...) type document prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de HVW. - Selectienummers: BNG21198 - BNG21199 - BNG21200 - BNG21201 - BNG21202 - BNG21204 - BNG21205 - BNG21207 - BNG21206 - BN(...) - BNG21199 - Administratief deskundigen voor de uitbetalingskantoren (m/v/x). - BNG21200 - Adju(...) type document prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selecties van Franstalige voor bevordering naar niveau B voor de HVW (m/v/x) (niveau B). - Selectienummers: BFG21049 - BFG21048 - BFG21042 - BFG21045 - BFG21046 - BFG21043 - BFG21040 - BFG21041 - (...) - BFG21049 - Administratieve deskundigen uitbetalingsbureau Brussel (m/f/x). - BFG21048 - Adjun(...) type document prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202288 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie - Attachés Legalisaties en Parlementaire Vragen - Diensthoofd (m/v/x). - Selectienummer: BFG20065 Er zijn geen laureaten. Deze (...) type document prom. -- pub. 10/05/2021 numac 2021202296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentalisten (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG21049 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2021. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^