Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 januari 1999
gepubliceerd op 18 maart 1999

Wet tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016040
pub.
18/03/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/26/1999016040/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Wet tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2 Artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 13.- Het bureau van de Raad van de Orde onderzoekt ambtshalve, op aangifte of op klacht, de zaken waarvoor het bevoegd is. Het bureau kan zijn onderzoeksopdracht overdragen aan een van zijn leden of aan een ander lid van de raad.

Het onderzoek heeft plaats in aanwezigheid van de magistraat bedoeld in artikel 10. Het bureau kan een griffier aanwijzen.

In geval van klacht en op verzoek van het bureau probeert de voorzitter in voorkomend geval de partijen te verzoenen. Hij kan zich hiervoor laten bijstaan door een ander lid van de raad en/of door een griffier. Hij stelt een proces-verbaal van verzoening of niet-verzoening op.

Het bureau of zijn afgevaardigde brengt verslag uit aan de gewestelijke raad nadat het onderzoek beëindigd is of nadat het proces-verbaal van verzoening of niet-verzoening is opgesteld.

Het lid of de leden van het bureau of van de raad die de onderzoeksopdracht of de poging tot verzoening hebben uitgevoerd, mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de uitspraak in tuchtzaken. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gedr.St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1356-1997/1998 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Mairesse cs.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag van de heer Moors.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer. - 15 en 16 juli 1998.

Gedr. St. van de Senaat : 1-1077-1997/1998 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 1-1077-1998/1999 : Nr. 2 : Verslag van de heer Weyts.

Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat. - 12 november 1998.

^