Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 november 2015
gepubliceerd op 17 december 2015

Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2011 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003433
pub.
17/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/25/2015003433/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2015. - Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2011 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

TITEL I Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat Begrotingsjaar 2011 HOOFDSTUK 1 Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting (Tabel A) § 1. Vaststelling van de vastleggingskredieten van de gesplitste (limitatieve) kredieten Art. 2 De vastleggingskredieten beschikbaar ten behoeve van de ministeriële departementen voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2011 belopen in totaal 99 665 776 000,00 EUR Art. 3 De in totaal voor het begrotingsjaar 2011 verleende vastleggingskredieten worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die definitief geannuleerd moeten worden: 1 501 663 745,55 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2011 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, worden aanvullende vastleggingskredieten toegekend voor een bedrag van 3 450 101 183,10 EUR Art. 4 Ingevolge de bepalingen vervat in de bovengenoemde artikelen 2 en 3 worden de definitieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2011 vastgesteld op 101 614 213 437,55 EUR Deze som is gelijk aan de ten laste van de limitatieve begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2011 geboekte vastleggingen. § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen op begrotingsfondsen Art. 5 De vastleggingskredieten en machtigingen beschikbaar op de begrotingsfondsen van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2011 belopen in totaal 1 254 822 105,82 EUR Art. 6 De in totaal voor het begrotingsjaar 2011 verleende vastleggingskredieten en -machtigingen worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten en -machtigingen: 841 157 915,20 EUR Art. 7 Ingevolge de bepalingen vervat in bovengenoemde artikelen 5 en 6 worden de definitieve vastleggingskredieten en -machtigingen op begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2011 vastgesteld op: 413 664 190,62 EUR Deze som is gelijk aan de ten laste van de vastleggingskredieten en -machtigingen van het begrotingsjaar 2011 geboekte vastleggingen. § 3. Vaststelling van de vastleggingen Art. 8 De vastleggingen van uitgaven worden vastgesteld als volgt: a) uitgevoerd ten laste van de limitatieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2011: 101 614 213 437,55 EUR b) uitgevoerd ten laste van de vastleggingskredieten en machtigingen op begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2011: 413 664 190,62 EUR HOOFDSTUK 2 Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1.Vaststelling van de ontvangsten (Tabel B) Art. 9 De raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar bedraagt: Voor de niet-geaffecteerde ontvangsten: 84 988 255 000,00 Voor de geaffecteerde ontvangsten: 442 855 000,00 Totaal: 85 431 110 000,00 Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 42 540 183 000,00 EUR - kapitaalontvangsten: 3 100 927 000,00 EUR - opbrengst der leningen: 39 790 000 000,00 EUR De op het begrotingsjaar 2011 ten behoeve van de Staat aangerekende vastgestelde rechten bedragen 105 691 861 080,46 EUR Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 40 576 195 048,78 EUR - kapitaalontvangsten: 14 657 203 892,53 EUR - opbrengst der leningen: 50 458 462 139,15 EUR Art. 10 De op hetzelfde begrotingsjaar geïnde bedragen worden vastgesteld op 105 339 593 249,89 EUR Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 40 265 349 224,49 EUR - kapitaalontvangsten: 14 615 781 886,25 EUR - opbrengst der leningen: 50 458 462 139,15 EUR Art. 11 Het verschil tussen de ramingen van de vastgestelde rechten en de vastgestelde rechten bedraagt: - 20 260 751 080,46 EUR Deze som wordt onderverdeeld als volgt: - lopende ontvangsten: 1 963 987 951,22 EUR - kapitaalontvangsten: -11 556 276 892,53 EUR - opbrengst van leningen: -10 668 462 139,15 EUR Totaal - 20 260 751 080,46 EUR § 2. Vaststelling van de uitgaven (Tabel A en Tabel H) Art. 12 De tijdens het begrotingsjaar 2011 aangerekende vereffeningen worden vastgesteld als volgt: a) op limitatieve kredieten: 101 915 671 813,98 EUR b) op variabele kredieten: 405 336 410,18 EUR TOTAAL VAN DE UITGAVEN: 102 321 008 224,16 EUR De ten laste van de begroting 2011 aangerekende uitgaven die nog niet werden verantwoord of geregulariseerd eind februari 2012 in toepassing van artikel 32 van de Wet van 28 juni 1963, belopen 206 323 801,27 EUR In afwijking van het inmiddels opgeheven artikel 15 van de organieke wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846 en in afwijking van artikel 41 van de inmiddels opgeheven gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991, worden de uitgaven die bij de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat door de Federale Overheidsdiensten niet verantwoord of geregulariseerd werden, vrijgesteld van regularisatie. § 3. Vaststelling van de vereffeningskredieten Art. 13 De kredieten geopend ten behoeve van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2011 belopen in totaal 101 494 800 780,93 EUR Dit bedrag omvat: Limitatieve kredieten: 99 793 576 000,00 EUR Variabele kredieten: 1 701 224 780,93 EUR Art. 14 Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2011 verleende kredieten wordt verminderd met: 1° de aan het eind van het begrotingsjaar beschikbare limitatieve kredieten die te annuleren zijn: 1 227 868 420,24 EUR 2° naar het jaar 2012 over te dragen en te fusioneren variabele kredieten: 1 295 888 370,75 EUR De annulaties en overdrachten van kredieten bedragen: Limitatieve kredieten: 1 227 868 420,24 EUR Variabele kredieten: 1 295 888 370,75 EUR Totaal: 2 523 756 790,99 EUR Art.15 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2011 gedaan boven of buiten de uitgetrokken kredieten, worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 3 349 964 234,22 EUR Art. 16 Ten gevolge van de bepalingen vervat in de artikelen 13, 14, en 15 worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 2011 vastgesteld als volgt: Limitatieve kredieten: 101 915 671 813,98 EUR Variabele kredieten: 405 336 410,18 EUR Totaal: 102 321 008 224,16 EUR § 4. Vaststelling van het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2011 (Tabel C) Art. 17 Het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2011 wordt definitief vastgesteld als volgt: Totaal van de ontvangsten (volgens artikel 5 van de wet van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011): 105 554 461 719,12 EUR Totaal van de uitgaven: 102 321 008 224,16 EUR Ontvangstenexcedent voor het jaar 2011: 3 233 453 494,96 EUR Dit bedrag komt in mindering van het gecumuleerd tekort dat bestond bij het afsluiten van het begrotingsjaar 2010: 48 121 528 037,64 EUR 44 888 074 542,68 EUR Dit laatste bedrag zal naar de rekening van het begrotingsjaar 2012 worden overgedragen.

HOOFDSTUK 3 Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting van de speciale fondsen (Tabel F) § 1 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 18 De eindregeling van de begroting van de terugbetalings- en toewijzingsfondsen wordt voor het jaar 2011 vastgesteld als volgt: 1. Ontvangsten: 74 336 734 268,24 EUR 2.Uitgaven: 74 486 629 763,36 EUR 3. Uitgavenexcedent: 149 895 495,12 EUR Dit uitgavenexcedent komt in mindering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 788 702 317,51 EUR Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 638 806 822,39 EUR wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2012. § 2 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (oud regime) Art. 19 De eindregeling van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer wordt voor het jaar 2011 vastgesteld als volgt (oud regime): 1. Ontvangsten: 12 404 805,05 EUR 2.Uitgaven: 12 581 423,87 EUR 3. Uitgavenexcedent: 176 618,82 EUR Dit uitgavenexcedent komt in mindering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 22 876 279,63 EUR Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 22 699 660,81 EUR wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2012. TITEL II Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat (FEDCOM departementen) HOOFDSTUK 1 Balans en resultatenrekening (Tabel D) § 1. Balans Art. 20 Het algemeen totaal van het actief en het algemeen totaal van het passief voor het begrotingsjaar 2011 belopen in totaal 60 013 637 278,07 EUR § 2. Resultatenrekening Art. 21 Het algemeen totaal van de kosten voor het begrotingsjaar 2011 beloopt in totaal 109 133 904 709,37 EUR Dit bedrag omvat: Courante kosten: 106 132 173 494,80 EUR Kapitaalkosten: 2 794 382 138,74 EUR Dotaties aan de voorzieningen voor risico's en toekomstige kosten: 207 349 075,83 EUR Het algemeen totaal van de opbrengsten voor het begrotingsjaar 2011 beloopt in totaal 110 723 390 900,19 EUR Dit bedrag omvat: Courante opbrengsten: 110 346 608 985,21 EUR Kapitaalopbrengsten: 376 781 914,98 EUR HOOFDSTUK 2 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (FEDCOM departementen) (Tabel E) Art. 22 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie geeft een totaal aan uitgaven (klasse 8) van 85 424 374 846,43 EUR en een totaal aan ontvangsten (klasse 9) van 104 519 787 328,72 EUR Bijzondere bepaling Art. 23 In afwijking van artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt geen rekening van de vermogenswijzigingen meer opgemaakt over het begrotingsjaar 2011.

TITEL III Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (Tabel G) Begrotingsjaar 2005 Art. 24 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 996 324,66 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 5 111 316,06 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 5 270 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 158 683,94 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 885 008,60 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 2 630 862,01 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 4 515 870,61 EUR. Begrotingsjaar 2006 Art. 25 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 178 837,20 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 578 452,93 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 10 007 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 428 547,07 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 1 399 615,73 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 515 870,61 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 3 116 254,88 EUR. Begrotingsjaar 2007 Art. 26 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 970 103,24 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 5 511 609,60 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 6 481 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 969 390,40 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 458 493,64 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 3 116 254,88 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 4 574 748,52 EUR. Art. 27 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de paspoorten is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 23 377 132,82 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 19 790 599,17 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 19 790 599,17 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 3 586 533,65 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 2 531 383,50 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 6 117 917,15 EUR. Art. 28 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 18 396 074,30 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 18 216 636,40 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 15 536 915,62 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 2 679 720,78 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 179 437,90 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 185 503,87 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 8 364 941,77 EUR. Begrotingsjaar 2008 Art. 29 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 7 631 287,41 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 6 308 003,31 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 7 444 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 135 996,69 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 323 284,10 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 574 748,52 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 5 898 032,62 EUR. Art. 30 De eindregeling van de begroting van het Internationaal Perscentrum is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 597 958,98 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 857 128,42 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 2 537 589,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 680 460,58 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 740 830,56 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 145 602,87 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 5 886 433,43 EUR. Art. 31 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 38 589 992,25 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 52 821 924,89 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 62 377 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 9 555 075,11 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 14 231 932,64 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 19 504 058,10 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 5 272 125,46 EUR. Art. 32 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de paspoorten is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 27 091 104,04 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 21 838 152,10 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 23 500 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 661 847,90 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 5 252 951,94 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 117 917,15 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 11 370 869,09 EUR. Art. 33 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 19 269 607,06 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 17 840 474,26 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 14 654 210,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 3 186 264,26 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 429 132,80 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 364 941,77 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 9 794 074,57 EUR. Begrotingsjaar 2009 Art. 34 De eindregeling van de begroting van het Internationaal Perscentrum is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 267 005,74 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 164 679,82 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 3 392 516,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 227 836,18 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 102 325,92 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 886 433,43 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 6 988 759,35 EUR. Art. 35 De eindregeling van de begroting van SELOR is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 14 818 765,81 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 14 253 094,60 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 13 753 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 500 094,60 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 565 671,21 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 986 730,84 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 5 552 402,05 EUR. Art. 36 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 7 219 179,70 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 066 811,02 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 9 104 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 037 188,98 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 152 368,68 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 898 032,62 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 6 050 401,30 EUR. Art. 37 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 57 063 112,61 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 49 132 068,41 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 60 514 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 11 381 931,59 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 7 931 044,20 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 272 125,46 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 13 203 169,66 EUR. Art. 38 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de paspoorten is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 26 176 906,90 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 26 365 183,28 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 24 572 558,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 792 625,28 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 188 276,38 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 11 370 869,09 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 11 182 592,71 EUR. Art. 39 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 19 692 102,67 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 18 261 543,88 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 14 897 058,86 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 3 364 485,02 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 1 430 558,79 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 9 794 074,57 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 11 224 633,36 EUR. Begrotingsjaar 2010 Art. 40 De eindregeling van de begroting van SELOR is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 14 606 416,93 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 16 263 258,94 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 15 446 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 808 019,16 EUR. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 990 760,22 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 1 656 842,01 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 552 402,05 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 3 895 560,04 EUR. Art. 41 De eindregeling van de begroting van het NICC is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 7 037 409,99 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 6 298 634,78 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 8 970 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 671 365,22 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 738 775,21 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 050 401,30 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 6 789 176,51 EUR. Art. 42 De eindregeling van de begroting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 882 330,18 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 660 548,53 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 2 309 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 648 451,47 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 778 218,35 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 685 130,30 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 906 911,95 EUR. Art. 43 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 18 038 496,21 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 20 185 409,38 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 17 507 034,68 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 2 678 374,70 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: uitgavenexcedent: 2 146 913,17 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 11 224 633,36 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 9 077 720,19 EUR. Art. 44 De eindregeling van de begroting van de DWTI is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 1 656 404,66 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 499 439,03 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 1 175 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 324 439,03 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 156 965,63 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 359 560,76 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 1 516 526,39 EUR. Art. 45 De eindregeling van de begroting van Belnet is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 13 029 214,50 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 068 170,76 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 12 598 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 529 829,24 EUR worden geannuleerd. d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 2 961 043,74 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 10 495 887,48 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 13 456 931,22 EUR. Art. 46 De eindregeling van de begroting van het Poolsecretariaat is voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 000 000,00 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 905 000,00 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 905 000,00 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Begrotingssaldo van het jaar: ontvangstenexcedent: 95 000,00 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 0,00 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2010 brengt op 95 000,00 EUR. Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1283/1 : Wetsontwerp 54- 1283/2 : Verslag 54- 1283/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1283/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 3 november 2015. Tabel A Vastleggingen en vereffeningen Tabel B Ontvangsten Tabel C Rekening van de begroting 2011 - samenvatting Tabel D Balans en resultatenrekening Tabel E Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Tabel F Speciale fondsen Tabel G Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Tabel H Uitgaven die te regulariseren blijven op 29 februari 2012

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^