Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 november 2015
gepubliceerd op 17 december 2015

Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2012

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003432
pub.
17/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/25/2015003432/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2015. - Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2012


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL I Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat HOOFDSTUK 1 Balans en resultatenrekening Art. 2 De samenvatting van de balans en resultatenrekening zijn opgenomen in de tabel A. HOOFDSTUK 2 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 3 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B. TITEL II Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat Begrotingsjaar 2012 HOOFDSTUK 1 Ontvangsten Art. 4 De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het jaar worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C. Art. 5 De tijdens het begrotingsjaar geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D. HOOFDSTUK 2 Uitgaven Art. 6 De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E. Art. 7 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2012 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, worden aanvullende vastleggingskredieten toegekend voor een bedrag van 5 784 940,46 EUR. Art. 8 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2012 gedaan boven of buiten de uitgetrokken vereffeningskredieten, worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 6 109 686,82 EUR. HOOFDSTUK 3 Organieke fondsen Art. 9 De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het jaar 2012 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F. HOOFDSTUK 4 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 10 De begin- en eindsaldi en ontvangsten en uitgaven op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G. Bijzondere bepaling - kwijtschelding van schuld Art. 11 De openstaande schuld voortvloeiende uit de terugvordering van de aanvullende vergoedingen bovenop het brugpensioen in het kader van het textielplan waarvoor een protocol werd afgesloten op 17 maart 1981 tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties enerzijds en de toenmalige ministers van Economische Zaken en van Tewerkstelling en Arbeid anderzijds wordt als definitief oninvorderbaar beschouwd. De openstaande vordering van 70 503 515,30 EUR ten opzichte van de fondsen voor bestaanszekerheid voor de textielsector wordt kwijtgescholden.

Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1284/1 : Wetsontwerp 54- 1284/2 : Verslag 54- 1284/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1284/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 3 november 2015. Tabel A balans en resultatenrekening Tabel B samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie Tabel C samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2012 - ontvangsten Tabel D samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2012 - ontvangsten - toelichting Tabel E samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting uitgaven (vastleggingen en vereffeningen) Tabel F samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting organieke fondsen Tabel G uitvoeringsrekening van de begroting : terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^