Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017

Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017030062
pub.
16/01/2017
prom.
25/12/2016
ELI
eli/wet/2016/12/25/2017030062/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Op de voordracht van Onze eerste Minister, van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Begroting, HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangepast wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 01. DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Art. 3.In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggings- en vereffeningskredieten van de afdelingen 35 en 36 onder elkaar herverdeeld worden. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 5.Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT. De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES. Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Bescheiden : 54.2176 - 2016/2017 Integraal verslag : 22 december 2016

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^