Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 juni 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999

Wet betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO

bron
ministerie van financien
numac
1999003431
pub.
25/08/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/wet/1999/06/23/1999003431/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Wet betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de Federale Participatiemaatschappij belasten met de financiering, bij wijze van lening of om het even welke andere financieringswijze, volgens de te bepalen modaliteiten, van de bedragen die voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of een door haar aan te wijzen entiteit die de rechtspersoonlijkheid bezit nodig zijn voor het geheel of een deel van de constructie van haar nieuwe zetel, en met de taak om te dien einde alle leningen, van welke aard ook en onder welke vorm ook, aan te gaan.

De voorwaarden voor het lenen en het ontlenen worden aan de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Financiën voorgelegd.

Art. 3.In artikel 6 van de gecoördineerde wet betreffende de organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « of voor om het even welke verrichting die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt met haar opdracht als holding van openbaar nut of met de activiteiten van financiële aard en de verzekeringsactiviteiten die haar door of krachtens bijzondere wetten zijn opgedragen »;b) in het tweede lid, worden de woorden « dertig miljard » vervangen door de woorden « veertig miljard Belgische frank in hoofdsom ». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 juni 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1998-1999 Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken : 2071 - 1998/1999 : Nr. 1. Wetsontwerp.

Nr. 2. Verslag.

Nr. 3. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Senaat.

Parlementaire stukken : 1-1387 - 1998/1999 : Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2. Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^