Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 december 2017
gepubliceerd op 29 december 2017

Wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017014397
pub.
29/12/2017
prom.
21/12/2017
ELI
eli/wet/2017/12/21/2017014397/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2017. - Wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt : "4° onderneming : de onderneming bedoeld in artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, die op het ogenblik van de kredietaanvraag beantwoordt aan de van toepassing zijnde criteria vastgesteld in artikel 15, §§ 1 tot en met 6, van het Wetboek van vennootschappen.".

Art. 3.In hoofdstuk 1 van dezelfde wet wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 3/1.Deze wet is niet van toepassing op de kredietovereenkomsten afgesloten met meerdere medekredietnemers, als minstens één van de medekredietnemers een onderneming is die op het ogenblik van de kredietaanvraag niet beantwoordt aan de van toepassing zijnde criteria vastgesteld in artikel 15, §§ 1 tot en met 6, van het Wetboek van vennootschappen .".

Art. 4.Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.§ 1. De kredietgevers en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaars verstrekken de onderneming, op het moment van de kredietaanvraag, een schriftelijke toelichting die de verschillende kredietvormen bevat die mogelijk aangepast zijn aan de onderneming. De toelichting omvat in elk geval de belangrijkste kenmerken van de kredietvormen die mogelijk aangepast zijn aan de onderneming en de specifieke gevolgen hieraan verbonden voor de onderneming. De schriftelijke toelichting vermeldt eveneens de naam en het adres van het bevoegd orgaan, aangeduid overeenkomstig artikel 8, tweede lid, 2°, van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

De kredietgevers en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaars verstrekken de onderneming, op het moment van de kredietaanvraag, de informatie en de nuttige instrumenten bedoeld om de toegang tot financiering voor ondernemingen te verbeteren, op de wijze bepaald in de gedragscode bedoeld in artikel 10. § 2. Aan de onderneming wordt, op het moment van het kredietaanbod en kosteloos, een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst verstrekt.

Ingeval de kredietgever de toekenning van het krediet onderwerpt aan de vestiging van een zekerheid of een waarborg door een derde, kan deze derde op eerste verzoek en kosteloos een kopie van de ontwerpkredietovereenkomst opvragen.

Bij de ontwerpkredietovereenkomst wordt, op dezelfde drager, een summier informatiedocument gevoegd, waarvan de inhoud wordt bepaald door de gedragscode bedoeld in artikel 10. § 3. Dit artikel is niet van toepassing indien de kredietgever op het moment van de aanvraag niet voornemens is de kredietovereenkomst met de onderneming aan te gaan.

Dit artikel is niet van toepassing op kredieten voor een bedrag van minder dan 25 000 euro, voor zover die geen clausule bevatten die een wederbeleggingsvergoeding vaststelt en niet het voorwerp uitmaken van zekerheden of waarborgen, onverminderd het recht van de onderneming om te allen tijde het verschuldigd kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen.".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd, luidende "HOOFDSTUK 4/ 1. - Zekerheden en waarborgen".

Art. 6.In hoofdstuk 4/1, ingevoegd bij artikel 5, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 8/1.§ 1. Ingeval de kredietgever de toekenning van het krediet onderwerpt aan de vestiging van een zekerheid of een waarborg, informeren de kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar de onderneming over de belangrijkste kenmerken van deze zekerheid of waarborg en de impact ervan op de kredietaanvraag, en dat op transparante wijze en in voor de onderneming verstaanbare bewoordingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de contractuele vrijheid van de kredietgever. § 2. Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek, kan de onderneming of elke derde die een zekerheid of een waarborg ter garantie van het krediet gevestigd heeft, de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de zekerheid of de waarborg vragen. Het krediet moet volledig of gedeeltelijk terugbetaald zijn vooraleer een vrijgave van de zekerheid of waarborg gevraagd kan worden. Ingeval van weigering informeren de kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar de onderneming of de belanghebbende derde schriftelijk over de belangrijkste elementen waarop die weigering gebaseerd is of die de risico-inschatting beïnvloed hebben, en dat op transparante wijze en in voor de onderneming verstaanbare bewoordingen. § 3. De kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar informeren de onderneming schriftelijk, op het moment van de kredietaanvraag, over de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties op de wijze bepaald in de gedragscode bedoeld in artikel 10.".

Art. 7.In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden "1 miljoen" telkens vervangen door de woorden "twee miljoen";2° in paragraaf 2 worden de woorden "in overeenstemming moet zijn met" vervangen door de woorden "niet hoger mag zijn dan het bedrag berekend volgens";3° in paragraaf 3 worden de woorden ", een wijziging van de kredietgerelateerde waarborgen en zekerheden" ingevoegd tussen de woorden "bij dezelfde kredietgever" en de woorden "of de niet-substantiële wijziging".

Art. 8.In artikel 10 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "representatieve werkgeversorganisaties, bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 28 mei 1979 betreffende de organisatie van de Middenstand, die de belangen van de K.M.O.'s behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector worden ermee belast binnen drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze wet" vervangen door de woorden "representatieve interprofessionele organisaties, bedoeld in artikel 4 van de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's sluiten betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's, die de belangen van de K.M.O.'s behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector worden ermee belast binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet of van haar opeenvolgende wijzigingen"; 2° dezelfde paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : "5° de bepalingen en verplichtingen betreffende de informatie en de nuttige instrumenten bedoeld om de toegang tot financiering van de onderneming te verbeteren zoals bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, alsook de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties zoals voorzien in artikel 8/1, § 3."; 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Bij gebrek aan de in § 1, eerste lid, bedoelde gedragscode binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet of van haar opeenvolgende wijzigingen, of bij gebrek aan een bekrachtiging door de Koning zoals bedoeld in § 1, tweede lid, wordt de Koning gemachtigd om de nadere regels vast te stellen met betrekking tot de bepalingen bedoeld in § 1, 1° tot 5°, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.".

Art. 9.In artikel 12, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "overeenkomstig de berekeningswijze" vervangen door de woorden "zonder dat deze vergoeding hoger mag zijn dan het resultaat van de berekening".

Art. 10.Artikel 13, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende : "4° het recht voor te behouden aan de kredietgever om eenzijdig ten nadele van de onderneming de daadwerkelijk toegepaste interesten, kosten, provisies of andere vergoedingen te wijzigen, anders dan op basis van specifieke en objectieve criteria die uitdrukkelijk in de kredietovereenkomst opgenomen zijn en mits een redelijke opzegtermijn.".

Art. 11.In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden "4 tot en met 8" telkens vervangen door de woorden "4 tot 9".

Art. 12.Deze wet is van toepassing op de kredietovereenkomsten die worden gesloten vanaf de datum van de inwerkingtreding ervan Deze wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het vorige lid treden de artikelen 4, 5 en 6 in werking op de datum door de Koning bepaald en uiterlijk op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Financïen, J. VAN OVERTVELDT De minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, D. DUCARME Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2765 Integraal Verslag : 14 december 2017

^