Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2019
gepubliceerd op 17 juni 2019

Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041183
pub.
17/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/20/2019041183/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4 van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° wordt het woord "negentwintig" vervangen door het woord "drieëndertig";b) in de bepaling onder 2° wordt het woord "zevenentwintig" vervangen door het woord "eenendertig".

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-3606 Integraal verslag: 4 april 2019.

^